Website van de wijkvereniging Vonderkwartier Eindhoven

Visiedocument Seniorenbeleid Vonderkwartier februari 2017

In de missie en visie van de Wijkvereniging Vonderkwartier wordt gezegd dat het belangrijk is om een toegankelijk platform te zijn voor alle bewoners van de wijk om hen te informeren, te motiveren, te stimuleren en te activeren op de vele terreinen die betrekking hebben op een aangename en veilige woonomgeving voor jong en oud. Om met name ook de senioren hierbij te betrekken, is in 2011 de Werkgroep Senioren Vonderkwartier opgericht.

Missie

De Werkgroep Senioren vindt het van belang de groep ouderen niet als aparte groep te zien, maar daar waar mogelijk te integreren in het wijk- en stadsgebeuren.
Natuurlijk komen er met het ouder worden soms wat beperkingen, maar dat hoeft deelname aan wijkactiviteiten of het ondernemen van persoonlijke activiteiten, mits enige ondersteuning geboden wordt, niet in de weg te staan. De organisatoren van de diverse evenementen dienen daarom na te denken over: of en hoe senioren bij deze activiteiten betrokken kunnen worden. Zij zouden op deze wijze voorwaardenscheppend kunnen zijn voor deelname van senioren (bijv. halen en wegbrengen, extra zitplaatsen e.d.). Anderzijds hebben senioren ook veel te bieden. Het is dan ook van belang dat senioren er zich van bewust zijn dat zij zowel diensten kunnen vragen als diensten kunnen aanbieden.

Activiteiten

Bij de oprichting in januari 2011 heeft de Werkgroep Senioren meningen en wensen verzameld m.b.t. activiteiten voor en door senioren, die in de wijk georganiseerd kunnen worden. Daarbij kwam het volgende naar voren:

  • Senioren meer betrekken bij de bestaande activiteiten;
  • Particuliere ondersteuning zoals boodschappendienst en klusjes als sneeuwruimen;
  • Activiteiten in groepsverband zoals eten, wandelen en zingen;
  • Autovervoer naar winkel, markt of gewoon een gezellig uitje.

Voor deze activiteiten werd de Werkgroep VonderBuur opgericht: iedereen die even een extra steuntje in de rug kan gebruiken, om wat voor reden dan ook, kan een beroep doen op een ‘VonderBuur’. Dit heeft nog bekendheid nodig, maar een duidelijk begin is gemaakt. We hebben een strategie ontwikkeld om dit beter bekend te maken o.a. door ons te manifesteren bij activiteiten en door bij alle werkgroepen te stimuleren dat zij bij hun activiteiten expliciet aandacht hebben voor de groep senioren.

Tijdens een buurtonderzoek in 2014 bleek dat er veel eenzaamheid was onder senioren. De Werkgroep Senioren besloot daarop om activiteiten te ontwikkelen die verbindend zouden kunnen werken.

Samenwerking

De Werkgroep Senioren heeft zeer nadrukkelijk gekozen voor de kracht van samenwerking

  • Met Vitalis Vonderhof wordt samengewerkt o.a. in de projecten Carmina Burana en Trotse Kameraden (theater). Ook kunnen we gebruik maken van het Vonderhof voor diverse vergaderingen en bijeenkomsten.
  • Ook met het Summa College (MBO Zorg) wordt intensief samengewerkt o.a. bij diverse onderzoeken, het project Carmina Burana en in het zgn. ‘Schermenproject’, een project dat beoogt een digitaal plein te ontwikkelen voor 55-plussers inzake zorg, alarmering en recreatie. Verder kunnen wij gebruik maken van de accommodatie voor zowel vergaderingen als projecten (Seniorendag / Carmina Burana).

Samen met het Summa College is op 2 oktober 2015 een eerste seniorendag georganiseerd met een apart programma (Zumba / workshops creatief denken / diverse presentaties).

Jaarlijks een nieuw project

De Werkgroep Senioren wil elk jaar één activiteit als project initiëren en dat voor de uitvoering doorgeven.

  • In 2015 is gekozen voor het project “gedichten op de muur”;
  • In 2016 is gekozen voor het ontwikkelen van een digitaal Vonderkwartier, het zgn. “Schermenproject”;
  • In 2017 is gekozen om het muziekproject Carmina Burana te ontwikkelen, een activiteit die de verschillende bewoners uit de wijk wil verbinden.

Werkgroep Senioren Vonderkwartier,
Don Hansen, Leonie Hendriks, Peter Klaver, Nell Engberts en Kees Scheffers
februari 2017