Website van de wijkvereniging Vonderkwartier Eindhoven

Verslag Bestuursvergadering 22 december 2010

Verslag in word formaat

 Aanwezig: Eric Gijsbers, Henk van der Pijl, Ad van Oostrum, Leo van Hout, Tom Castenmiller, Freek Rurup

1. Opening en vaststelling agenda

Jeroen is wegens ziekte van Imke niet aanwezig en voorlopig op een laag pitje actief. Freek zal een bloemstuk bezorgen. Willy de Jong is nu waarnemend contactpersoon en zal desgewenst de bestuursvergaderingen bijwonen.

Tom is op bezoek geweest bij Marijke,Amalia van Anhaltstraat 1. Zij is projectmanager bij Fontys en wil op bestuurlijk nivo actief worden. Zal op de jaarvergadering aanwezig zijn.

2. Verslag 3 november  2010

Verslag wordt cf concept vastgesteld.

Actielijst

Leo: Concept-brief Leo m.b.t. Vogelzang/autohandel wordt met enige wijzigingen goedgekeurd.

Rest afgehandeld uitg. uitschrijving Peter Kuijpers.

Freek: De werkgroepen Kwaliteit Openbare Ruimte en LNPlein worden samengevoegd. Wordt nu gevormd door Ad en Freek. Tijdens de jaarvergadering zal geprobeerd worden deze groep uit te breiden. 9 Januari eerste bijeenkomst met Guido van Baest (politie) en Leontien van Agt (Stadsdeelteam).

Freek zal artikel van Leo over kamerbewoning opzoeken.

Brief over Hagenkampweg-Noord wordt met de opmerkingen van Eric en Leo (via e-mail) aangepast en verstuurd.

Rest afgehandeld of in werking gezet.

3. Vergaderdata 2011.

In het voorstel worden enige wijzigingen aangebracht. Nu afwisselend woensdag en donderdag. Nieuwe lijst op actielijst.

 4. Mededelingen

Ingekomen stukken. Lijst wordt ter kennisgeving aangenomen.

Website: Huidig contract met web-provider moet worden opgezegd. Eric zoekt uit wie daarvoor benaderd moet worden. Ook probeert hij te achterhalen waar ingekomen e-mails zijn gebleven. Ivo gaat nieuwe site opzetten. Aan de bestuursleden en werkgroepleden wordt gevraagd om content te leveren.

Vondersint evaluatie: Er waren 53 adressen (5 meer dan vorig jaar. Het paste precies tussen 2 en 5. Volgend jaar op zondag en een iets grotere auto. Andere opmerkingen worden in draaiboek verwerkt. Foto’s moeten nog naar Vonderbeeld.

Parkeren. Henk en Leo hebben op 17 november rondgefietst met Leontien van Agt en Guido van Baest. Met name gekeken naar Kruispunt met Mecklenburgstraat, Anna Paulownastraat, Jan de Oudelaan, Hendrik Casimirstraat, Hagenkampweg-Noord.  Gemeente beraadt zich over maatregelen in te voeren in afwachting van invoering van Parkeerverbodzone.

Inbraakpreventie: 5 personen uit de voormalige werkgroep buurtpreventie en leefbaarheid willen meedoen aan een nieuwe groep die met name de woninginbraken moeten terugdringen. Hierbij zullen netwerk-regisseur openbare veiligheid Erik van Kessel (gemeente) en netwerkinspecteur Anita de Louw (politie: expertteam inbraken) deelnemen.  Op 12 januari is er een bijeenkomst in ’t Bellefort .

Ouderen.    Wordt op de jaarvergadering ingebracht. Met de resultaten wordt dan verder gewerkt.

5. Jaarvergadering en jaarverslag

Jaarvergadering is op 19 januari. 20.30 erin. Consumpties: munten waarvoor fris en licht-alcoholisch gedronken kan worden.

Programma: 20.45 opening door de voorzitter met een presentatie over activiteiten in afgelopen en komend jaar. Officieel gedeelte: dit jaar alleen kascontrolecommissie benoemen. 21.30 Hoekdiscussies met panelen over de onderwerpen: OR en parkeren, Ouderen, Inbraakpreventie, Pleinactiviteiten, Ideeën. 22.00 Open podium (O.a. Arjen Ooms met een idee voor groene daken).

Freek verzorgt de panelen, Ad verzorgt stiften, Tom verzorgt posters en flyers (bezorgen als bij Vondersint op 10 januari) Freek verzorgt Vondermail

6. Stadsnatuur

Arjen Ooms wil in 2011 een project uitvoeren m.b.t. groene daken. Partners: TU, gemeente en een tuincentrum. Volgens Eric kan hiervoor  nog ca. € 500 aangevraagd worden. Let op! Verantwoording naar gemeente binnen 6 weken. Dus op tijd inleveren bij de penningmeester.

7. Rondvraag wvttk

Henk: Overweegt te stoppen met bestuurstaken. Wil wel actief blijven met praktische zaken zoals Vondersint.

Freek: Benadert Frans Mous, Amalia van Anhaltstraat. Is waarschijnlijk in om actief te worden.

Tom:  Moet er een jaarverslag komen? Hebben we nooit gedaan.

Agendapunten volgend jaar: Mission statement.

 

Leo van Hout,  21 januari 2011