Website van de wijkvereniging Vonderkwartier Eindhoven

Vergadering 2011-03

Verslag

Verslag vergadering bestuur 16 mei 2011

Aanwezig: Ad van Oostrum, Jeroen Klomp, Tom Castenmiller, Freek Rurup,  Leo van Hout, Marijke Verhoeven, Eric Gijsbers. Als gast op het einde: Nicole Papen-Botterhuis.

1. Opening:

2. Verslag 21 maart 2011

Wordt ongewijzigd vastgesteld.

V.w.b. verslag ledenvergadering: Beleidsstuk Ad over Ouderenbeleid bevat de opmerkingen die op de ledenvergadering gemaakt zijn.

Presentielijsten zijn en blijven zoek.

Actielijst:

Jeroen is niet tevreden over het afhandelen van punten uit de actielijsten. Het streven moet zijn om 80 % van een lijst de volgende vergadering afgewerkt te hebben. Voortaan wordt bij elke actie de begindatum geplaatst.

Opstelstrook voor fietsers W. de Zwijgerstraat – ri Mecklenburgstraat: Volgens Leontien was dit een fout van de aannemer. Wordt hersteld.

Kruis oversteek Julianastraat: Is gemeld bij de betreffende instanties.

Bouw W. de Zwijgerstraat 53-55: Bezwaarschrift omwonenden komt eind deze maand voor de rechter. Eigenaar van Lieshout is inmiddels overleden.

Zie verder de eerder toegezonden actielijst van deze vergadering.

3. Voortgang werkgroepen

Communicatie Jeroen informeert naar de nieuwe huisstijl. Ray was er mee bezig, maar …ligt even stil. Afgesproken wordt dat verslagen van werkgroepen voortaan c.c. gaan naar leden bestuur.

Website/Vondermail Voorpagina is veranderd, structuur is verbeterd. Freek zorgt voor plaatsing van notulen.

Buurtpreventie Er is overleg geweest met Leontien van Agt en Guido van Baest en enkele leden van de voormalige werkgroep buurtpreventie (Sprokel, van Beurden, Beelen). Besloten is om op 20 juni een buurtbijeenkomst te beleggen in de Ambassadeur. Op 6 juni wordt dit door bovengenoemden + Tom voorbereid. Doel van de avond zal zijn het vormen van een werkgroep inbraakpreventie. Dat het zo lang geduurd heeft voordat actie is ondernomen (na de ledenvergadering) is dat inmiddels de subsidiepotten en de ambtenaren zijn wegbezuinigd. Niettemin vinden politie en stadsdeelkantoor dat er iets moet gebeuren. Suggesties voor activiteiten: SMS alert, aanspreken van hangjongeren.

Pleinactiviteiten Op 26 juni Beachvolleybal: Er zijn al veel teams. Op 10 september: Festival of creative minds. Leontien heeft 100 stoeptegels aangeboden. Jeroen neemt met haar contact op. Koninginnedag: Er is veel rotzooi achtergebleven na de markt. Eigenlijk zou de gemeente ook het plein moeten schoonmaken. Tom zal dit aankaarten bij Leontien.

4. Ouderen

De werkgroep Ouderen bestaat nu uit Ad van Oostrum, Carla Verstappen (Vitalis), Don Hansen en Peter Klaver (ANBO). Eerste opdracht is het betrekken van ouderen bij pleinactiviteiten, voor het eerst Beach-volleybal op 26 juni. Tom zal bij Ad het account ouderen@vonderkwartier.nl installeren.

5. Kwaliteit Openbare Ruimte

Eric wil deze werkgroep wel trekken. Er moet eerst een actieve werkgroep gevormd worden. Kan op 20 juni aan de orde gesteld worden (Inbraakpreventie. Eventueel wordt weer een opruimdag georganiseerd. Ronald de Bruijn zou een draaiboek hebben. Suggestie: Prijsvraag Best onderhouden straat. Eric neemt kontakt op met Arjen Ooms i.v.m. snoeien bomen.

6. Komende activiteiten

Vonderwandeling: Vindt plaats op 2 of 3 juli. Er is echter nog niets geregeld.

Avondvierdaagse: Er zijn nog weinig aanmeldingen. Suggestie: Extra flyers, extra Vondermail, bericht op website. Marijke stelt voor school de Trinoom uit te nodigen. Freek is dan bang voor te veel aanmeldingen. Koninginnedag: fiets versieren en vrijmarkt.

Groene daken. Henk zal Arjen vragen om artikel voor Website te maken.

7. Financien en Subsidie

Voor het laatst gehouden bestuurs-etentje (met o.a. afscheid Henk v.d. Pijl) wordt € 106, uit de kas betaald. Rest wordt per persoon in rekening gebracht. Er komt een aanzienlijk eenvoudiger subsidie-regeling (o.a. de aanvraag wordt simpeler.) Aan Giel Jansen wordt gevraagd waar de € 500,- grens vandaan komt. Marijke vraagt naar sponsors. Het zand van beach-volleybal wordt betaald door de Hypotheker. Suggestie: Website open stellen voor bedrijven, bijvoorbeeld advertorials of advertenties. Albert Heijn sponsort de Wandelvierdaagse met drank en etenswaren.

8. Rondvraag

Eric: Vogelzangterrein: Gemeente heeft autobedrijf aangeschreven dat verkoop niet meer mag plaats vinden. Nu moet de gemeente ook controleren of de auto’s verdwijnen. Inbrengen in Strijp-zuid overleg.

Nicole: Nicole Papen-Botterhuis,  bezoekt het eindje van de vergadering. Ze is bereid om het penningmeesterschap over te nemen van Eric Gijsbers.

Leo zal z.s.m. proberen om de functie-wisseling bij de KvK te registreren, dit i.v.m. machtiging ING-bank.Overige inschrijvingen kunnen eventueel later.

Vergaderdata gaan van de maandag naar dinsdag; in het rooster schuift alles 1 dag op.

9. Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.

Leo van Hout  20-6-2011

Actielijst vergadering 16 mei 2011

Ad

 • Artikel voor website over ouderenbeleid
 • 20110516 Uitnodigen Twan (Engelsbergen?) voor volgende bestuursvergadering
 • 20110516 Laten installeren ouderen@vonderkwartier.nl

Eric

 • Bij Leontien navragen stand van zaken banken in de wijk
 • 20110516  Arjan Ooms vragen om bijdrage aan Website
 • 20110516 Kontakt met Arjen Ooms over kappen bomen
 • 20110516 Werven leden voor werkgroep kwaliteit openbare ruimte op 20 juni
 • 20110516 Overdracht boekhouding e.d. aan Nicole
 • 20110516 Mailen nieuwe regelingen subsidie aan Nicole
 • 20110516 In rekening brengen kosten etentje Indon. Rest. (euro 106 uit kas)
 • 20110516 Kontakt met Giel Janssen i.v.m. subsidie 2011

Freek

 • Frans Mouws vragen om een lezing te houden
 • Opsturen brief aan b en w. + Leontien van Agt met verzoek maatregelete nemen tegen onveilige parkeersituaties (in afwachting van parkeerverbodzone-regeling)
 • 20110516 Eventueel Trinoom uitnodigen voor Wandel4daagse

Jeroen

20110516 Leontien van Agt vragen om stoeptegels voor mozaiek Creative Minds

Leo

 • Verslag jaarbijeenkomst op basis van bijdragen van de rest bestuursleden.
 • 20110516 Inschrijven Ad, Marijke en Nicole bij KvK
 • 20110516 Besluiten werkgroep Communicatie toesturen aan bestuur (c.c.)
 • 20110516 In actielijst opnemen datum van eerste vermelding

Marijke

Tom

 • 20110516  Agenderen voor overleg Stadsdeelteam:
 • Kruis Julianastraat
 • Opstelstrook fietsers WdeZwijger-Mecklenburg
 • Voortgang WdeZ53-55
 • Straatnaambordjes
 • Schoonmaken plein op Koninginnedag
 • Beëindigen autoverkoop Vogelzangterrein

Allen

 • 20110516 Noteren wijziging vergaderrooster: Voortaan op de dinsdagavond, dus: 28 juni, 6 september, 18 oktober, 13 december.