Website van de wijkvereniging Vonderkwartier Eindhoven

Bestuursvergadering 04 sept 2012

Verslag 12-06

Onderwerpen: Lodewijk Napoleon 17-19; Parkeer en verkeersproblematiek ROC; OPknappen driehoek WdZ-Nassau-Julianastraat; Bekend en Bemind; drukwerk; afscheid Marijke; facebook en twitter; website vernieuwd.

Aanwezig:, Tom Castenmiller, Leo van Hout, Jeroen Klomp, Nicole Papen, Ad van Oostrum, Freek Rurup,  Arjan Ooms

Gasten: Bas van de Loo (Trudo), Judith Grootveld (Chainworks), Ton Ploegsma (FC Eindhoven) i.v.m. Lodewijk Napoleonplei 17-19 Suzanne Davids, Piet Heijnen (Wijkvereniging Strijp binnen de ring)

1.Opening

De voorzitter opent de vergadering en stelt de gasten voor. Suzanne en Piet zijn als waarnemers aanwezig om te kijken hoe wij het doen. Bas, Judit en Ton komen uitleg geven over de plannen m.b.t. Lodewijk Napoleonplein 17-19. Agendapunten 2 en 4 zullen daarom met voorrang behandeld worden.

 2. Lodewijk Napoleonplein 17-19

Judith Grootveld is werkzaam bij Chainworks, een instelling die 18-27 jarige schooluitvallers helpt met werk en scholing. Deze instelling heeft een 50-tal personen onder de hoede. Op Lodewijk Napoleonplein 17-19 komen in totaal 9 personen te wonen, waarvan 7 cliënten en 2 studenten, die als ondersteuner fungeren.

Judith is contactpersoon voor de omgeving. Freek zal contactpersoon zijn namens de wijkvereniging.

Bas van de Loo werkt bij Trudo op de afdeling bijzondere klanten. Trudo is eigenaar en verhuurder van LNP 17-19 en verhuurt in dit geval aan Chainworks. Trudo wil het pand opknappen en heeft hiervoor contact opgenomen met Ton Ploegsma van FC Eindhoven, bestuurslid van FC Eindhoven met de portefeuille maatschappelijk ondernemen. In dit kader wil de club o.a. contacten leggen tussen spelers en de cliënten van Chainworks. Dat zou kunnen door bijvoorbeeld spelers te laten meedoen aan het opknappen van het pand.

Verdere suggesties zijn welkom.

Aan de participanten wordt verzocht een artikel te maken voor publicatie in Vondermail en/of Website. Kan bezorgd worden bij Freek.

3. Parkeer- en verkeersproblematiek ROC

Leo geeft een korte uitleg van de problematiek. Zie hiervoor de Notitie m.b.t. parkeren ROC d.d. 2.7.2012.

Inmiddels is ROC begonnen met het aanleggen van parkeerplaatsen op het terrein tussen school en sportpark (eigendom van ROC, echter met bestemming plantsoen). De gemeente heeft gesommeerd om de werkzaamheden stop te zetten, hetgeen is gebeurd. De uitgebreide school is in gebruik genomen en nu blijkt dat er tekort is aan parkeerplaatsen, hetgeen weer lijdt tot te veel verkeersbewegingen in de omringende buurten. Daarbij lijkt de verkeersoverlast hinderlijker dan de parkeeroverlast.

Merkwaardig is dat het ROC voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein heeft aangelegd om te voldoen aan de gemeentelijke parkeernorm, terwijl het ROC zelf vermoedt dat er méér pp nodig zullen zijn. Hoeveel is niet duidelijk.

In deze zaak speelt een belangentegenstelling tussen verschillende bewoners(organisaties). Wijkvereniging Vonderkwartier, Stichting Vrienden van de Gender en bewonersorganisaties van Eliasterrein, Hagenkamp en Engelsbergen hebben geparticipeerd in de plangroep van het Genderpark, hetgeen heeft geleid tot (o.a.) het bestemmen van de eigendommen van ROC tot onderdeel van het park. Bewoners uit deze buurten zouden er echter ook gebaat bij kunnen zijn dat het ROC op eigen terrein pp realiseert (waarvoor de bestemming zou moeten wijzigen). Tenslotte zou het ROC waarschijnlijk met redelijke kans op succes bestemmingsplanwijziging kunnen bepleiten en/of afdwingen (als eigenaar).

Kortom een ingewikkelde problematiek, waarbij het niet zonder meer duidelijk is welk standpunt de Wijkvereniging zou moeten innemen. Nicole pleit er voor om daarover de bewoners breed te raadplegen.

Er is behoefte aan een kartrekker hiervoor. Via facebook heeft een aantal bewoners zich geuit, o.a. Jolanda Huisken, die indertijd lid was van de werkgroep verkeer. Nicole zal haar vragen of ze bereid is in deze kwestie kartrekster te zijn. Nicole

4. Driehoek WdZ-Nassau-Juliana

Ondanks beloften dat het opknappen van de driehoek Willem de Zwijger- Nassau- Juliana dit jaar van start zou kunnen gaan, gebeurt er weinig. Er zou een deelplan gemaakt worden, omdat er geen geld beschikbaar is voor het hele plan dat de bewoners enkele jaren geleden hebben ingediend.

De bewoners wensen daarmee geen genoegen te nemen en willen dit op hoog niveau aankaarten: bij de wethouder en/of het college en/of de gemeenteraad.

Tom is beschikbaar vanuit de wijkvereniging voor verbale ondersteuning, maar daarover moet de groep zelf beslissen.

5. Bekend en bemind

Bij nader inzien wil Jeroen zich terugtrekken uit de vorige vergadering ingestelde werkgroep; hij heeft te veel werkzaamheden. In feite geldt hetzelfde voor Freek en Nicole. Dat betekent dat het project wordt uitgesteld. Jeroen zal dit aan Miranda van der Zandt meedelen.

6. Verslag 15.5.2012 en 19.6.2012 en actielijsten.

a. M.b.t. prijsopgave van Stiphout m.b.t. flyers: Komt neer op € 230,- per keer. Dat is € 130 duurder dan tot nu toe. Dat gaan we dus niet doen. We laten het even bij het oude. In het najaar komt Nicole met een voorstel m.b.t. sponsoring door bedrijven. Dan bekijken we de zaak opnieuw. Nicole zal dit aan van Stiphout meedelen.

b. Nicole zal mailen aan Leontien m.b.t. het plaatsen van speeltoestellen.

c. Pleinherstel: Freek zal contact opnemen met van Rangelrooy en hem een lijst met herstelpunten doen toekomen. Leontien zal contact opnemen met Frank Beek om te vernemen voor welke elementen hij toestemming moet geven i.v.m. auteursrecht.

d. Geveltuintjes: Er zijn er nu 30 aangelegd. Is wel een succes. Arjan zal evalueren en voorstel doen voor voortzetting.

e. Loods. Verhuizing is niet meer nodig.

f. Geheugensteuntje in Vonderhof: Wordt 20 september geopend.

7.Rondvraag/ wvttk

  • a. Financien: Er is nog ca € 1100 te besteden dit jaar. Bestedingsideeën kunnen worden ingediend bij Nicole.
  • b. Volgende vergadering op 24 oktober is bij Nicole. Leo is afwezig i.v.m. vakantie.
  • c. José van Brussel stopt met werkgroep pleinactiviteiten.
  • d. A.s. zondag is er een buurtbarbecue voor Willem de Zwijgerstraat. Er zijn 80 aanmeldingen.
  • e. Marijke neemt ontslag als bestuurslid. Bij nader inzien zal ze haar vorige woning gaan betrekken en dat is buiten de buurt. Ze neemt samen met Eric afscheid a.s. donderdag.
  • f. Er zijn zonnepanelen geplaatst (aan de straatkant) op een pand aan LNPlein.
  • g. De Website heeft een nieuwe lay-out.
  • h. Vonderkwartier heeft nu ook een account op facebook en twitter.

Leo van Hout, 1 oktober 2012.