Website van de wijkvereniging Vonderkwartier Eindhoven

Bestuursvergadering 19 juni 2012

Verslag 2012-05

Onderwerpen: Bekend en Bemind; Genderpark, Parkeren Hagekampnoord; Kamerbewoning; welstandscriteria; speeltoestellen allerkleinsten; overbewoning;   woninginbraken; wiethandel; groen in beheer; commissaris externe contacten. beachvolleybal

Aanwezig:, Tom Castenmiller, Leo van Hout, Jeroen Klomp, Nicole Papen, Ad van Oostrum, Freek Rurup.  Afwezig: Arjan Ooms

Gasten: Miranda van de Zandt (mvdz@studiovanderzandt.nl), Leontien van Agt (gemeente, stadsdeelkantoor).

1.Opening

De voorzitter opent de vergadering en deelt mee dat Arjan ziek is. Hij stelt voor Miranda van der Zandt, die iets komt toelichten m.b.t. het project Bekend en bemind. Leontien van Agt is er om toelichting te geven over een aantal zaken waaromtrent onduidelijkheid is.

2.Bekend en bemind.

Miranda van der Zandt vertelt:

Het project Bekend en bemind is ontstaan in haar kantoor in de Hallenweg. Ze heeft uitgezocht hoe dit complex is ontstaan, welke bedrijven er hebben gezeten en wat er nu gebeurt. Daarvan is een boek gemaakt. Er zijn gesprekken geweest met de gemeente om dit project te ondersteunen. De gemeente had al een radiaalstudie gemaakt.

Daaruit is ontstaan het idee om van de oude radiaal Hoogstraat (en aanliggende straten) hetzelfde te doen. Het aanvankelijke idee was om daarbij veel visueel materiaal te verzamelen en dit dan tentoon te stellen in het van Abbe. Dit bleek te duur.

Het project is nu uitgekleed tot een “kofferproject”, waarbij 3 koffers ter beschikking gesteld zijn van resp. instellingen, ondernemers en bewoners. De koffer bevat informatie over het gebied. De bedoeling is dat elke tijdelijke bezitter van de koffer er iets aan toevoegt en dan (na 5 dagen) de koffer doorgeeft aan een ander in dezelfde categorie. Die toevoeging kan van alles zijn: verhalen, beeldmateriaal, muziek, voorwerpen…..

Van het uiteindelijke resultaat kan een boek gemaakt worden, een film of een website (of alledrie) en dat kan weer een aanzet zijn tot nieuwe initiatieven (bijvoorbeeld een buurtwandeling of een culinaire route).

Het project loopt een half jaar, althans zolang blijven de koffers in roulatie.

De organisatie lag geheel bij Miranda. Er is in Hoogstraat e.o. geen buurtorganisatie en ook geen winkeliersvereniging. De rol van de gemeente was meedenken, gedeeltelijk financieren en leveren van materiaal. Het project kost circa € 9000. In het geval Hoogstraat is 1/3 gefinancierd door Studio vanderzandt, hetzelfde gedeelte door de gemeente en nog eens 1/3 door sponsors (adverteerders en donateurs).

Het project is “te koop”. De wijkvereniging zou het dus kunnen kopen en aanpassen aan de buurt en in overleg wijzigingen aanbrengen. Gemeentesubsidie ligt niet voor de hand.

Afgesproken wordt dat Jeroen, Freek, Nicole en Marijke een gesprek hebben over eventueel uitvoeren in Vonderkwartier. Jeroen neemt initiatief.

3.Onderwerpen voor Leontien van Agt.

Genderpark.

Tom zegt in maart vernomen te hebben dat uitvoering van de plannen m.b.t. Genderpark gesplitst is. Leontien beaamt dit: fase 1. = Bodemsanering, 2 = meanderen, 3 = parkeren. Op het saneringsbudget is bezuinigd. Na de zomer wordt bekend wat daarvan nog gedaan kan worden. De korfbalvereniging is vertrokken. Het terrein blijft voorlopig zo liggen. Het is haar onbekend waar de opslag van bagger vandaan komt. Dat is op het ROC-terrein. Ad merkt op dat de communicatie over dit project uiterst gebrekkig is.

Over het parkeren bij het ROC vindt overleg plaats tussen ROC en gemeente. Leontien is van de inhoud niet op de hoogte. Op 28 juni is er een informatiebijeenkomst georganiseerd door het ROC. Leo en Marijke gaan er naar toe. In de uitnodiging voor deze bijeenkomst (huis-een-huis verspreid) is ook sprake van een ROC-project lokaal+ voor ouderen. Ad zal hierover contact opnemen.

Vanuit de Graaf Adolfstraat is er een verzoek binnen gekomen bij de gemeente om éénrichtingsverkeer in te voeren. Dit zou dan het parkeren t.b.v. ROC kunnen tegengaan. De gemeente wil hieraan niet voldoen omdat dit te veel afwikkelingsverkeer zou opleveren in Jan de Oudestraat en zijstraten. De parkeeroverlast zou kunnen worden bestreden met invoering van belanghebbendenparkeren maar dat willen de bewoners niet.

 Kamerbewoning

Er is een uitnodiging ontvangen van wethouder Fiers voor een bijeenkomst op 20 juni over de consequentie van een arrest van de Hoge Raad waarbij uitgesproken is dat een eigenaar-verhuurder ten onrechte een vergunning is geweigerd. (Kamerbewoning bestond ten tijde van het vergunningsvrije tijdperk).

Echter: Niemand kan deze bijeenkomst bijwonen.

Bij het aanvragen van vergunningen adviseert het stadsdeelteam, die daarover overleg probeert te voeren met direct omwonenden. Eén argument om negatief te adviseren is als vergunning leidt tot insluiting (eigenaar-bewoner komt tussen twee kamerverhuurde panden in te zitten). Opgemerkt wordt dat insluiting ook kan plaats vinden met woningen aan de achterzijde.

Hagenkampweg-Noord parkeerverbod

De gemeente heeft een verbodmaatregel voor langsparkeren. Daartegen is door Hans Rovers bezwaar gemaakt. Hij heeft ook geïnventariseerd de belangstelling voor betaald parkeren. Hij neemt hierover contact op.

Welstandscriteria

Er is bij Leontien niet bekend wanneer B. en W. komen met een nieuw voorstel voor herziening van het welstandsbeleid.

Speeltoestellen

Nicole merkt op dat er in de hele buurt geen speeltoestel is voor een (haar) kind van 1,5 jaar. Ze vraagt wat het beleid in dezen is. Leontien zoekt dit na.

Plein

De gemeente heeft geconcludeerd dat het plein niet te beheren is. Te veel schade en geen budget en mankracht om steeds tijdig te herstellen. De gemeente wil nu een nieuw plan maken voor een beheerbaar plein, dit dan met de wijkvereniging en omwonenden bespreken en daarna met de architect. Thans is een behoorlijk stuk van het plein gesloopt vanwege waterloopkundige werkzaamheden. Het is niet bekend hoe de schade wordt hersteld. Leontien zal dit navragen.

Overbewoning

Overlast van overbewoning kan gemeld worden aan t&h-meldingen@eindhoven.nl (t&h = toezicht en handhaving).

Buurt voor buurt

Eerder is al besloten om niet in dit project deel te nemen.

Woninginbraken

De politie is gestart met een project waarbij naar bewoners wordt gemeld waar inbraken plaats vinden, welke daderprofielen hierbij horen en welke methode (modus operandus) wordt gevolgd (door de inbrekers). Voorbeeld is het aanbrengen van plakbandjes over de deurbel. Inbrekers houden bij of die verwijderd worden. Zo niet: dan is er niemand thuis: dus lekker inbreken. Marijke schrijft een stukje voor Vondermail over deze modus operandus.

Besloten wordt dat Freek fungeert als contactpersoon voor de politie. Hij kan direct Vondermail aanwenden als waarschuwings-middel.

Wiethandel

De politie was blij met de terughoudendheid die we getoond hebben. Ze hebben er wel de handen aan vol gehad, aldus de buurtbrigadier Guido. Nu is er windstilte, misschien vanwege de mogelijkheid dat de koffieshop niet verplicht is van elke bezoeker identiteitsbewijs te verlangen.

Groen in beheer

De werkgroep KOR onderzoekt de mogelijkheden om een groenvoorzieningen (o.a. op het plein) in beheer van bewoners te nemen. Hierover kunnen inhoudelijke afspraken gemaakt worden met Frank Verhagen van groenbeheer, waarna een beheer-overeenkomst tussen wijkvereniging en gemeente kan worden gesloten. Leontien zal een voorbeeld van zo’n overeenkomst opsturen.

Ad merkt op dat een gedeelte van de parkeerplaats van Vonderhof tuin wordt (geen openbaar groen).

4.Commissaris externe contacten

Marijke wil namens het bestuur eerst-verantwoordelijke zijn voor het onderhouden van externe contacten, althans die contacten die niet door werkgroepen al onderhouden worden. De titel commissaris of gatekeeper zullen we niet meer bezigen.

Marijke informeert nog naar de behoefte van de begeleiders van LNPlein 17-19 aan een bezoek van een bestuursvergadering.

Leontien zal voortaan mailen naar info@vonderkwartier.nl. Binnenkort over de criminaliteitscijfers oktober 2010- november 2011.

5.Verslag 15 mei 2012 en actielijst.

Behandeling wordt verschoven naar eerstkomende bestuursvergadering. Van de actielijst worden alleen achterhaalde acties verwijderd. Tom heeft in het concept-verslag van 15 mei een aantal fouten ontdekt. Hij zal deze doormailen naar Leo, zodat deze daarvan een herzien concept kan maken. Ook volgende keer: Parkeernormen.

6.Rondvraag/ wvttk

Etentje: De afspraak m.b.t. 29 juni komt te vervallen omdat zowel Ad als Marijke niet kunnen. Tom zal op de gebruikelijke manier een datum regelen na de zomervakantie.

Geveltuintjes: Er is onduidelijkheid omtrent de opslagplaats van de trottoirbandjes t.b.v. de geveltuintjes. Nicole neemt hierover (op advies van Ad) contact op met Hans Maréchal van Boei.

Vondermail: Jeroen krijgt geen Vondermail. Freek zet hem op de lijst.

Loods: Er is een andere plek aangeboden. Jeroen en Freek bekijken dit samen.

Beach volley: A.s. zondag wordt iedereen verwacht bij beach-volley. Zaterdag heeft Vonderke beach-badminton georganiseerd.

Aanvang vergadering: We nemen een proef met aanvang om 20.15 uur.

Leo van Hout, 5 juli 2012