Website van de wijkvereniging Vonderkwartier Eindhoven

Bestuursvergadering 2011-05

Verslag vergadering bestuur 6 september 2011

Aanwezig: Ad van Oostrum, Tom Castenmiller, Leo van Hout, Freek Rurup, Eric Gijsbers, Marijke Verhoeven, Jeroen Klomp Afwezig: Nicole Papen-Botterhuis i.v.m. werk.

1.Opening

De agenda wordt vastgesteld zoals voorgesteld door Tom.

2. Verslag 16 mei 2011

M.b.t. 4. Inbraakpreventie de volgende correctie: Er zijn niet 7 maar 5 lokaties aangewezen waar poorten zouden moeten komen. Er zijn twee subgroepen binnen de werkgroep: a. poorten, b. hang- en sluitwerk. Openbare ruimte blijft bij Werkgroep Kwaliteit Openbare ruimte.

M.b.t. 5. Ouderen: Bernie Berkers heeft zich nog niet aangesloten bij de werkgroep. Het flyeren van een Vondermail m.b.t. Wagenspel is niet doorgegaan (mislukt).

N.a.v. Rondvraag: Het geld dat Ronald Kraakman nog in bezit had (€ 380,-) was niet een potje voor het onderhoud van de achterpadverlichting maar het saldo in  kas van de werkgroep Buurtpreventie. Is gestort op rekening wijkvereniging en is bestemd voor buurtpreventie.

Er vindt een uitgebreide discussie plaats over het verschaffen van kamerbewonings-gegevens aan de gemeente. De wijkvereniging zou de situatie dan moeten inventariseren, hetgeen behoorlijk tijd en energie kost. De vraag is a. of de wijkvereniging moet meewerken aan het handhaven van gemeentelijke verordeningen, of dat dit principieel door de gemeente zelf moet worden verricht (in hoeverre kan de wijkvereniging partij zijn en dus in een conflictsituatie komen) en b. is het de vraag of door de wijkvereniging of wijkbewoners geleverde informatie juridisch relevant is (in de zin van juridisch “hard”) als die informatie een rol speelt bij het verlenen of weigeren van een vergunning en vervolgens de aanvrager of derde-belanghebbende bezwaar/beroep aantekent.

Actielijst:

N.a.v. Bloemstuk voor Imke wordt afgesproken een volgende keer het cadeau- en attentiebeleid te agenderen en dan met name wanneer bestuursleden (en leden van werkgroepen) attenties uit eigen zak moeten/mogen betalen.

3. Voortgang werkgroepen

Kwaliteit Openbare Ruimte

Eric heeft een aantal mensen benaderd om de werkgroep te bemensen. Heeft 4 personen bereid gevonden. Moet er nog drie spreken.

Arjan Ooms gaat meedoen aan deze werkgroep,

Jeroen en Ad willen het plan voor de driehoek (Juliana-WdZ-Maurits) overdragen aan deze werkgroep. Er is door de gemeente toegezegd dat in 2012 capaciteit vrijgemaakt zou worden om het plan te bestuderen en eventueel (delen ervan) uit te voeren.

Verder zou de werkgroep de gemeente (via Leontien van Agt) moeten benaderen om het onderhoud van het plein te bekijken. Er is weer veel beschadigd.

Volgens bericht van Leontien van Agt is een procedure tot ontruiming van de autohandel op het Vogelzangterrein in gang gezet.

Vonderke heeft vergunning gevraagd voor uitbreiding terras. De vergunning zou verleend worden onder voorwaarde dat het terras tot 23.00 uur gebruikt mag worden en dat de vergunning ingetrokken kan worden bij overlast.

Het ROC is begonnen met grootscheepse verbouwing. Het bestuur vraagt zich af welke consequenties deze verbouwing heeft voor de parkeerdruk op het Genderpark e.o. In het plan voor Genderpark is voorzien in een oplossing voor het parkeren, maar de vraag is of deze oplossing nog adequaat is voor de met de verbouwing beoogde gebruikssituatie, die mogelijk anders is dan de plannen in 2009.

Ouderen

Concert in het Groen was sukses: 250 bezoekers, goede sfeer.

Er is overleg geweest met Vonderhof.

Er komt een overleg met Rode Kruis. Leo suggereert ook met Zonnebloem te overleggen. Beide instellingen doen veel voor ouderen en dat moet bij werkgoep bekend zijn om te voorkomen dat er activiteiten dubbel gebeuren.

Voor 2012 is het de bedoeling meer aan te haken bij al bestaande activiteiten.

Vondermail

Om Vondermail aantrekkelijker te maken kan gedacht worden aan verslagen van activiteiten (nu wordt Vondermail te veel gebruikt als flyer voor komende activiteiten). Ook bekijken of er foto’s geplaatst kunnen worden. (Vonderbeeld functioneert ook nog!).

Ooit is afgesproken dat 1 x per jaar Vondermail huis-aan-huis verspreid zou worden. Afgesproken wordt dat er een huis-aan-huis Vondermail komt om nieuwe abonnees te werven.

Buurtpreventie

Marijke is met de werkgroep hang-en sluitwerk bijeen geweest. Was oriënterend. Volgende week tweede vergadering. Het is niet duidelijk wie nu bezig is met de poorten. Marijke zal bij Wijnand informeren. Leo meldt dat het blok Anna van Engeland-Frederika van Pruisen-Anna Paulowna inmiddels poorten heeft.

Pleinactiviteiten

10 september is Festival of Creative Minds. Tot 16.00 workshops e.d., daarna open podium en ‘sa vonds tot 24.00 muziek. Opbrengst gaat naar NEOS (Instelling voor opvang).

9 oktober Speurtocht

22 oktober Opruimdag

4. Opruimdag

22 oktober is gereserveerd. Jeroen, Eric en Freek organiseren de dag. Eric is koordinator en neemt contact op met Leontien van Agt. Jeroen verzorgt flyers.

5. Vondersint

Tom en Freek trekken dit jaar de kar. Vragen Henk v.d. Pijl en Nicole erbij.

6. Welstandsbeleid.

Geen nieuws. Leo kijkt nog wat er op het ED-forum is geplaatst.

7. Projecten, plannen 2012

Er is voldoende bekend om tijdig cijfers te leveren m.b.t. begroting en subsidieaanvraag 2012.

8. Rondvraag

1. M.b.t. Willem de Zwijgerstraat 51-53 heeft de rechter het bezwaar/beroep van Michiel Werkhoven (bewoner) gegrond verklaard en de bouwvergunning vernietigd. Leo wil bestuderen op welke gronden. Jeroen zal daarom proberen om de uitspraak te pakken te krijgen en door te sturen.

2. Voor enkele diskussies (o.a. attentiebeleid en gegevens kamerverhuur) is het verstandig om een aparte vergadering te beleggen. Op 18 oktober wordt een datum geprikt ofwel Tom regelt iets via “afspreken.nl””

3. Freek spreekt met Mous iets af omtrent een lezing, wellicht gecombineerd met eten in Vonderke.

4. Eric krijgt toestemming om circa € 120 te besteden aan anti-grafitti-verf voor Portobello. Ook voor tafeltennistafel?

5. Jeroen meldt een barbecue voor bewoners van de driehoek.

6. Jeroen meldt dat Bert Pompen ernstig ziek is.

9. Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.

Leo van Hout    19 september 2011