Website van de wijkvereniging Vonderkwartier Eindhoven

Bestuursvergadering 15 mei 2012

Aanwezig: Tom Castenmiller, Leo van Hout, Jeroen Klomp, Nicole Papen, Ad van Oostrum, Freek Rurup.

Afwezig: Marijke Verhoeven, Arjan Ooms

Trefwoorden: avondwandeling; drukwerk; versalg website activiteiten; geveltuintjes ; project “geheugensteuntje”; muurgedichten; ondernemers in de wijk;

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en deelt mee dat Arjan ziek is en Marijke op vakantie.

2. Verslag 5 april 2012

Verslag:

M.b.t. Herinrichting driehoek: Projectleider is niet Roel den Dikker maar Hengst Mengel.
M.b.t. punt 4: Het besluit van de vorige vergadering wordt nader vastgesteld:

Elke werkgroep bepaalt zelf of verslag gedaan wordt van vergaderingen op (het openbare gedeelte van) de website worden geplaatst. Een afgeschermd gedeelte is nog niet aan de orde. Indien wel een verslag: dan een redactioneel artikel en niet de officiële agenda en het officiële verslag.

Actielijst:
Avondvierdaagse gaat niet door. Wordt avondwandeling 1 september.

Prijs flyer door Arnoud van Stiphout is duurder dan verwacht. Er komt nog een duidelijker afspraak over de prijs.

Verzoek om agendapunten te bespreken met Leontien van Agt een week voor de volgende vergadering op te sturen/ in te zenden.

Jeroen zal kontakt opnemen met Hengst Mengel i.p.v. afwachten wanneer deze initiatief neemt.

Buurt voor buurt wordt afgevoerd.

Gemist op actielijst: Twinkeltegels.

Werkgroep Pleinactiviteiten:

We hebben op website gemist verslag van Clown Dirk, Walking diner en Koninginnedag.

Walking dinner was succes. Wordt jaarlijkse activiteit. Dan ook mogelijkheid voor dieet, vegetarisch.

Koninginnedag: Voortaan betere afscherming van plein, zodat handel pas op het plein mag als fietsversierwedstrijd achter de rug is (dat is na de fietstocht en prijsuitreiking).

Beach-volleybal heet dit jaar Barbies en ballen.

Werkgroep Kwaliteit Openbare ruimte:

Er zijn 30 aanmeldingen binnen gekomen. Volgens Jeroen hebben veel bewoners geen flyer ontvangen.

Omdat 30 tuintjes niet op één dag kunnen worden aangelegd zal een tweede dag gekozen worden waarop mensen (o.a. waar geen flyer verspreid is) nog een tweede kans hebben. Tom merkt op dat Boei in de flyer niet wordt genoemd.

Werkgroep Ouderen:

Voor “Samen eten” (23 mei) zijn nog deelnemers gewenst.

Ad oppert het idee om de activiteitenleider van Vonderhof uit te nodigen voor een vergadering van de werkgroep pleinactiviteiten.

Een project “geheugensteuntje” wordt ontwikkeld, ook toegankelijk voor buurtbewoners.

Een stagiaire gaat uitzoeken waar ouderen wonen. Dit met het oogmerk deze ouderen persoonlijk te benaderen.

Freek verzoekt om abonnement op Vondermail te propageren onder bewoners Vonderhof.

Vanuit Vonderhof was er een idee om gedichten van bewoners te projecteren op muren.

Ook: Iets met Koningshuis. (Lodewijk Napoleon, Anna Paulowna etc.)

Werkgroep Communicatie:

Frank Harmsen heeft uitgezocht dat er 200 ondernemers zijn in de buurt. Het idee is om ze een brief te sturen met de vraag of er interesse is om een verwijzing te krijgen op de website. Even nog geen advertentie. Wel sponsormogelijkheden aangeven. Eerste doel is bedrijvigheid zichtbaar maken.

Website:

De vormgeving is veranderd. Nu met een nieuwe versie van het programma WordPress.

De inhoud wordt nog eens kritisch bekeken door werkgroep communicatie.

M.b.t. het idee voor een Nieuwsbrief: Wat is het verschil tussen Vondermail en Nieuwsbrief?

Website moet gelinked zijn in de Vondermail en ev. Nieuwsbrief.

3. Adverteren en sponsoring

Werkgroep communicatie heeft (o.a. naar aanleiding van aanbod loodseigenaar) nagedacht over vorm van sponsoring dmv van adverteren. Dat kan b.v. door een aantal (bijv. 5) ondernemers wisselend de gelegenheid te geven rechts onder op de website te vullen met een reclameboodschap. Tevens kan specifiek op borden tijdens plein activiteiten geadverteerd worden. Op flyers doen we het voorlopig niet.

Nader uit te werken: buurtgebondenheid en contract.

Idee: Ondernemersdag.

4. Communicatie stroomlijnen

Reeds behandeld onder 2 en 3.

5. Rondvraag/ WVTTK

a. Bewoners LNP 17-19

Marijke heeft een gesprek gehad met medewerkers van Chainworks, die 7 clienten  gaan huisvesten in het hoekpand (wordt gehuurd van Trudo). Het zijn voortijdige schoolverlaters die in een reïntegratieproject zitten. Relatie met de buurt wordt belangrijk geacht.

De begeleiders zijn welkom op een bestuursvergadering om ideeën uit te wisselen. Misschien deelname aan BeachVolley?

Marijke is contactpersoon.

b. Supportpunt/Vrijwilligerswerk

Nicole gaat naar het vrijwilligerscafé 7 juni. Zij is contactpersoon voor vrijwilligerswerk

c. Willem de Zwijgerstraat 51-53.

Het is niet bekend of omwonenden nog actie ondernemen tegen de bouwvergunning en of ze de wijkvereniging daarvoor nodig hebben. Leo zal mailen met Michiel.

d. Parkeren ROC

Leontien van Agt heeft meegedeeld dat ze niet kan uitzoeken hoe het zit met de bouwvergunning in relatie tot de parkeerbehoefte van de thans te realiseren nieuwbouw. Leo zal dit uitzoeken. Een bewoner van Graaf Adolfstraat zou kontaktpersoon zijn. (Brooklyn van Breukelen).

e. MEO en wijkkrant

Aanbod gekregen om de adviseren over de financiering van de wijkkrant. Afvoeren omdat we geen wijkkrant meer hebben.

f. Brief Rechtswinkel

Dit soort brieven kan in de toekomst in de Nieuwsbrief (samen met andere ingekomen stukken) met eventueel een link naar de site van de aanbieder. Secretaris zou dan eventueel webadres moeten achterhalen.

g. Bekend en bemind

Is geagendeerd voor 19 juni.

h. Ideeën uit uw buurt

Aanhouden.

i. Parkeernorm

Leo zoekt uit wat de consequenties zijn van afschaffen van de parkeernorm.

j. LNlaan. Werkzaamheden.

Er komt een nieuwe riolering i.v.m. boven de grond krijgen van de Gender.

Freek zal de aannemer bellen om te vragen de bouwplaats veiliger af te schermen.

k. Autohandel Vogelzangterrein

In de gaten houden of handel per 1 januari verwijderd is.

l. Lumens folders.

Ter kennisgeving aangenomen

m. Buurt voor buurt

Afvoeren.

n. Kunstkamers Oranjestraat

Recent ontvangen. Is geplaatst op de website.

o. Strijpse dag 9 juni

Uitnodiging doorsturen naar leden werkgroepen.

p. Dossier Eindhoven

Op 3 juni: Heeft als onderwerp de niet doorgegane aanleg van de 4-baans Hagenkampweg in 1974. Gasten zijn o.a. ex-wethouder Harry de Kok en Leo van Hout.

6. Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.

Leo van Hout

14 juni 2012