Website van de wijkvereniging Vonderkwartier Eindhoven

Woningsplitsing informatie in het kort

Vergunning en inspraak

Om een zelfstandige woning te gebruiken als meerdere onzelfstandige woonruimten is vergunning nodig. Aangevraagde en verleende vergunningen zijn te volgen via de website van de gemeente. Je kunt je abonneren op het digitaal toezenden van vergunningen en je kunt daarbij een keuze maken voor een straal om een bepaald adres. (Zie de website www.eindhoven.nl of rechtstreeks op het knopje ‘ABONNEE’.)
Als belanghebbende kun je stukken met betrekking tot aanvragen inzien. Heb je bezwaar dan kun je die indienen.
In het proces van vergunningverlening wordt advies gevraagd aan de ambtelijke wijkcoordinator. Die heeft wel een overzicht van vergunningen in een straat (dus alleen de legale panden) en weet soms ook welke illegale panden er zijn. Soms vraagt hij/zij omwonenden om hun mening.

De praktijk

De criteria voor het verlenen/weigeren van vergunning zijn opgenomen in de Regionale Huisvestingsverordening SRE 2011 (even googelen). Naar mijn mening zijn de weigeringsgronden boterzacht en zal de aanvrager bijna  altijd gelijk krijgen als hij/zij in beroep gaat tegen een weigering. In veel gevallen wordt geen vergunning gevraagd en wordt een pand clandestien par kamer verhuurd. Zeker als geen bouwvergunning nodig is of die wordt ook niet aangevraagd.
Ook komt het herhaaldelijk voor dat een eigenaar/verhuurder beweert dat het pand al sinds jaren verhuurd is. Dat kan omdat in het verleden enkele perioden geen vergunning nodig was of op andere voorwaarden. Men is dan zogenaamd juist in die vergunningsvrije periode (of de periode met andere voorwaarden) gestart met kamergewijze verhuur of splitsing.
Kortom voor een gemeente is handhaving van het vergunningstelsel uiterst moeilijk en voor een huisjesmelker is er altijd wel een methode om tot verhuur e/o splitsing over te gaan. Indertijd (ten tijde van de grootscheepse collectieve renovatie) hebben we als wijkvereniging veel huisjesmelkers “verjaagd” omdat ze gedwongen werden mee te doen aan woningverbetering. De gemeente heeft de bevoegdheid eigenaren van panden aan te schrijven tot het uitvoeren van bepaalde onderhoudswerkzaamheden.

Wat te doen als bewoner:

  • Inventariseren welke kamerbewoning nu plaats vindt in je omgeving (straal) en welke overlast of ongemak dit oplevert.
  • Abonneren op vergunningen gemeente eindhoven (je krijgt dan elke dag een opsomming van adressen waar een vergunningsprocedure speelt). Desgewenst stukken opvragen.
  • Bij het vermoeden van een ongewenste vergunning de wijkcoordinator verwittigen (met levering van de gegevens uit de inventarisatie).
  • Indien toch vergunning wordt verleend bezwaar maken (met levering van de gegevens uit de inventarisatie).

 

Sukses en bereid  tot nadere informatie