Website van de wijkvereniging Vonderkwartier Eindhoven

Vogelzang Update November

Datum: Maandag 26 november 2018

Agendapunten

Op 22 november heeft Burgland (Projectontwikkelaar samen met de gemeente een inloopavond verzorgt in het Bellefort waarin het vrijwel definitieve ontwerp op een aantal posters werd getoond en vragen konden worden gesteld.  In zijn algemeenheid is er weinig nieuws gepresenteerd t.o.v. het bijgestelde ontwerp in juli. Op een aantal punten is het ontwerp aangepast en verder uitgedetailleerd. Detailplannen zijn niet beschikbaar gesteld. Hierdoor is niet alle informatie in beeld. In zijn algemeenheid positieve reacties op het ontwerp, het groen (en behoud van bomen B. Vogelspad) en op kleur- en materiaalgebruik, echter op onderdelen zijn er nog belangrijke bezwaren. In bijgaande link is de planning beschikbaar. 

Opmerkingen, vragen en aandachtspunten bij de gepresenteerde plannen:
a. Detailplannen (bijvoorbeeld de huizenrij achter de nieuwe rij aan de Alb.v.Nassaustraat en het ontwerp van de huizen en appartementen aan de binnenkant van het terrein);
b. Verkeerssituatie bij de in- en uitgang aan de L. Napoleonlaan i.v.m. doorstroom en luchtvervuiling. Hier werd erg luchtig op gereageerd door Chris van Valburg. Ook zal er nog een aanpassing plaats moeten in relatie tot de uitgangsweg (berm);
c. Vraag: vallen er parkeerplaatsen weg aan de L. Napoleonlaan? Zo ja, hoeveel?
d. 2e gedeelte nieuwbouw aan L. Napoleonlaan richting Alb. van Nassaustraat oogt erg massief en hoog. Door het verder naar achteren situeren, lijkt er een hoger ontwerp van te zijn gemaakt. Hierdoor sluit dit deel van de straat -in verbinding met de Alb. Van Nassaustraat- niet aan bij de bestaande bouw en vormen. Als hier al bebouwing zou moeten zijn, zou deze lager moeten zijn en aan moeten sluiten op het bestaande. De vraag is ook of er niet meer aansluiting met de wijk kan worden gezocht in de functie en doelgroep van dit deel van het terrein. Bijvoorbeeld door hier senioren- of zorgwoningen van te maken. Dit biedt wellicht dan ook aan huidige buurtbewoners een mogelijkheid om zo lang mogelijk in de wijk te blijven wonen. Er kan verbinding worden gezocht met de Vonderhof hierbij (zorgdiensten).
e. In relatie met het vorige punt: de hoek Willem Frisostraat en Burg. Vogelspad is eveneens heel massief, blokkerig en hoog, dit correspondeert met de andere hoek. Dit geeft een soort vesting-idee. Maar het verhoudt zich niet met de vorm en het karakter van de overige woningen in de straat. Op deze twee hoeken zou de bouw aan moeten sluiten en de eenvormigheid moeten zoeken met de bestaande bouw. Suggesties: zadeldak of torentje en qua hoogte in ieder geval aansluitend aan de bestaande grondgebonden woningen. De hoogte is nu ook onduidelijk.
f. Vraag: komt er een doorgang vanuit de parkeerplaatsen op het binnenterrein opzij langs Alb.v. Nassaustraat t.b.v. de bewoners van de nieuwbouw?
g. Vragen bij de nieuwbouwwoningen (grondgebonden) in de Alb.v. Nassaustraat:
-waarom in voor een zwart dak gekozen i.p.v. rood?
-Bestaat het dak volledig uit zonnepanelen? Zo ja, kan er wellicht een mogelijkheid tot uitbreiding worden gemaakt naar de bestaande bouw?
-Waarom is er niet voor een iets beter aansluitende benadering gekozen, bijv. het inspringen van gevels, zodat het aansluit op de bestaande bouw?
h. Wordt er aangesloten op stadsverwarming? Zo ja, waar? En is dit dan ook mogelijk voor de rest van de wijk?  

Parkeerplaatsen:
Harry licht toe dat de tellingen in het rapport/verkeersonderzoek niet kloppen. Daarnaast is er niet op de juiste tijdstippen gepeild (Ambassadeur en Vonderhof).  Uitgangspunt: behoud van het huidige aantal. In de plannen is er sprake van aanzienlijke vermindering. 

Op 6 december is er een aanvullend gesprek met de gemeente en architect gepland. Onderwerpen: de architectuur en de parkeerproblematiek.