Website van de wijkvereniging Vonderkwartier Eindhoven

Visiedocument Seniorenbeleid Vonderkwartier febuari 2011

In de missie en visie van het Vonderkwartier wordt gezegd dat het belangrijk is om een toegankelijk platvorm te zijn voor alle bewoners van de wijk om hen te informeren, te motiveren, te stimuleren en te activeren op de vele terreinen die betrekking hebben op een aangename en veilige woonomgeving voor jong en oud.

De werkgroep moet constateren dat er veel gedaan wordt, maar dat de groep ouderen meer aandacht behoeft. Hiervoor is de werkgroepgroep ouderen opgericht.

Naar aanleiding van de jaarvergadering Vonderkwartier op19 januari 2011, heeft de werkgroep ouderenbeleid meningen en wensen verzameld rondom seniorenactiviteiten die in de wijk georganiseerd kunnen worden. De volgende items kwamen naar voren:

  • Senioren meer betrekken bij de bestaande activiteiten.
  • Particuliere ondersteuning zoals boodschappendienst en klusjes als sneeuwruimen.
  • Wegwijs maken naar professionals hulp of ondersteuning.
  • Activiteiten in groepsverband zoals eten, wandelen en zingen.
  • Dienst voor dienst zoals computerhulp, studieondersteuning, voorlezen of kinderoppas.
  • Autovervoer naar winkel, markt of gewoon een gezellig uitje.

De werkgroep senioren heeft in haar eerste vergadering een strategie ontwikkeld waarmee de bovenstaande punten gerealiseerd zouden kunnen worden. Als belangrijkste onderdeel van deze strategie noemen wij het bewustwordingsproces dat er senioren in de wijk wonen.

De werkgroep wil beginnen met de stelling dat er een diversiteit is qua beleving en werkelijkheid waar bij mensen het woord senior van toepassing is.  Wij dachten aan een gemiddelde leeftijd van 75 jaar.  Dit wil  natuurlijk niet zeggen dat mensen onder de 75 geen extra steun of hulp kunnen vragen/bieden. Om dit bewustwordingsproces bij wijkbewoners te stimuleren denken wij dat het van belang is om 1 maal per jaar een typische seniorenactiviteit(75+) te organiseren waarbij eenieder welkom is.

Verder is het voor de organisatoren van de diverse evenementen van belang dat zij nadenken over of en hoe senioren bij deze activiteit betrokken kunnen worden. De organisatoren zouden voorwaardenscheppend kunnen zijn voor deelname van senioren. Vaak is het zo dat ouderen wel een activiteit willen bezoeken maar moeilijk ter been zijn (b.v. halen en brengen) of dat er geen zitplaatsen voor hen zijn. Omgekeerd hebben senioren ook veel te bieden zo kunnen zij betrokken worden bij jurering, scheidsrechter, oppassen etc..  Het is dan ook van belang dat senioren er zich van bewust zijn dat zij ook diensten kunnen aanbieden én vragen.

Concreet voor de nabije toekomst zijn er voorlopig twee stappen noodzakelijk:

  1. Bewustwording bij alle werkgroepen dat wat zij aanbieden zo gevarieerd moet zijn dat er voor elk wat wils is, dus ook voor de groep senioren. Als onderdeel van dit proces wilde werkgroep seniorenbeleid met alle werkgroep dit visiedokument bespreken.
  2. Samenwerking zoeken met Vonderhof om te bereiken dat er voor ouderen die ondersteuning gegeven kan worden om zo lang als mogelijk is in hun huis in de wijk kunnen blijven wonen. Daarnaast willen wij met Vonderhof bespreken hoe hun bewoners bij de wijkactiviteiten te betrekken.

Tot slot vinden wij het van belang de groep ouderen niet als aparte groep te zien maar daar waar mogelijk te integreren in het wijk en stadsgebeuren. Natuurlijk komen er met het ouder worden soms wat beperkingen, maar dat hoeft deelname aan wijkactiviteiten of het ondernemen van  persoonlijke activiteiten, waarbij enige ondersteuning nodig is, niet in de weg te staan.

Werkgroep Senioren Vonderkwartier.

Don Hansen, Peter Klaver en Ad van Oostrum