Website van de wijkvereniging Vonderkwartier Eindhoven

Update Vogelzangterrein 3 maart 2019

Sinds de vorige update is er het nodige gebeurd. Hieronder wordt achtereenvolgens de discusssie over het proces van samenspraak, de inhoudelijke voortgang besproken, gesprek met de wethouder en feedback vanuit de jaarvergadering.

Process van samenspraak 5 & 12 februari 2019

Naar aanleiding van klachten van buurtbewoners over de samenwerking met de Projectontwikkelaar en Gemeente is er een extra een meningsvormende raadsvergadering geweest op 12 februari met op 5 februari een inspraak avond. Wij hebben als wijkvereniging ingesproken evenals de vertegenwoordiging van de Albertina van Nassaustraat even en enkele buurtbewoners op persoonlijke titel. Verrassend was dat ook de projectontwikkelaar insprak en daarin een harde positie innam in termen van dat er nog maar weinig/niks aan te passen valt en alle procedures netjes zijn verlopen. In het commissieadvies van 12 februari heeft de wethouder toegezegd om te checken of de commissie openbare kwaliteit (welstand) in openbaarheid over dit plan heeft besloten en in gesprek te zullen gaan met de omwonenden van het Van de Ven & Co-terrein en het Vogelzangterrein, als ook met de projectontwikkelaar, om te kijken of hij hen nog nader tot elkaar kan brengen.

De inhoudelijke voortgang 20 februari 2019

Het stuk dat wij hebben ingezonden voor de inspraak avond hebben wij op woensdag 20 februari apart met de projectmanager en de ambtenaar parkeren van de gemeente besproken. De vraag om een nul meting te doen in het kader van een milieu effect meting is toegezegd en wordt nader ingevuld. In het parkeerdossier lijkt geen enkele beweging te zitten; het punt van verbinding met de wijk gaan we nader uitwerken. De discussie werd scherp op het punt van de architectonische aansluiting. Pas in een late fase hebben we inzicht gekregen hoe dat er preciezer uitziet en wij zijn unaniem in onze mening dat dat beter kan. We hebben aangegeven dat dit voor ons onacceptabel is en dat we geen enkel juridisch middel schuwen om hier verbetering in te brengen. Er is afgesproken eerst een afspraak met de wethouder te maken en pas daarna weer in overleg met de projectontwikkelaar te gaan.

Gesprek met de Wethouder Y. Toronuglu dd 1 maart 2019

Er heeft een goed gesprek plaatsgevonden samen met de wethouder en de gemeente projectmanager. Onze proces bezwaren en onze inhoudelijke punten zijn gehoord en besproken en er zijn concrete afspraken gemaakt voor het vervolg. De wethouder gaat de Projectontwikkelaar Burgland met klem verzoeken om 2 of 3 alternatieven uit te werken ten aanzien van de architectonische aansluiting en hij gaat met hen in gesprek of wij vanuit de verbinding met de wijk in contact kunnen komen met de eigenaar cq beheerder te zijner tijd. Op het gebied van parkeren was wederom geen beweging behalve dat de nieuwe inrichting van de Albertina van Nassaustraat hier rekening mee kan houden en dat ons het middel wordt geboden on de tarieven voor betaald parkeren aan te passen en zodoende de vreemd parkeerders uit de wijk te weren

Feedback uit de jaarvergadering

De vogelzang perikelen zijn op de jaarvergadering gepresenteerd en bediscussieerd. Een nieuw punt wat aangevoerd werd was de kwetsbaarheid van onze huizen als er wijzigingen in het grondwater niveau plaats gaan vinden tijdens bouw of definitieve situatie. We zullen dit punt aan de orde gaan stellen en indien nodig aandringen om een nulmeting voor de bouw van potentieel betrokken woningen.

voor meer info zie de website of mail naar vogelzang@vonderkwartier.nl