Website van de wijkvereniging Vonderkwartier Eindhoven

Update Vogelzang december 2019

Er was heel veel belangstelling voor de ruim 30 koopwoningen in de Lodewijk, de Prinses Mariannehof en in de Albertina van Nassaustraat. Inmiddels zijn op vrijwel alle huizen opties verleend met voor een behoorlijk aantal woningen voorrang voor mensen uit het Vonderkwartier of die daar een duidelijke band mee hebben.  Voor meer informatie zie https://wonenindegebroeders.nl

Beroepstermijn verstreken

De termijn om beroep aan te tekenen tegen de plannen is afgelopen vrijdag de 28e november verlopen. Op donderdag jongstleden was er nog geen beroep aangetekend. Als dat ook niet meer gebeurt gaan de bouwplannen van start. 

Inloopavond en overleg met de bouwer

De bouwer, Ten Brinke Zuid, zal maandag naar de direct omwonenden een circulaire verspreiden met daarin de plannen vanaf begin januari 2020. We zullen deze info ook op de Vonderkwartier website publiceren zodat iedereen daar kennis van kan nemen.  De details  worden verder toegelicht op een inloopavond op 10 december aanstaande in de Ambassadeur. Voorafgaand aan deze inloopavond heeft de werkgroep Vogelzang een overlag met de bouwer waarin wij de onze aandachtspunten aan de orde gaan stellen: nul-opname aanliggende huizen; sanering vervuilde grond; opslag van materialen; aan- en toevoerroutes; grondwaterbeheer tijdens de bouw; geluidsafspraken; communicatie, etc.

Afsluiten Vogelzang parkeerterrein

Per 6 januari zal het parkeerterrein Vogelzang afgesloten worden. Alle vergunninghouders van betaald parkeren in de wijk zullen hierover bericht worden. 

Herinrichting straten

De gemeente zal tijdens de inloopavond aankondigen om in januari 2020 met alle bewoners van de Albertina van Nassaustraat/Kop Willem Frisostraat  aan tafel te gaan over de inrichting van de openbare ruimte in de straat. En idem separaat met de aanwonenden van het Burgemeester Vogelspad. De werkgroep houdt zich hier inhoudelijk op afstand maar monitort het proces.

Luchtmetingen

Er is inmiddels afgesproken om een luchtmeetkast van het Type Aerias 2 op te gaan hangen om de veranderingen en de kwaliteit van de lucht te bemeten. Deze meetkast meet ook fijnstof en is gekoppeld aan een landelijk netwerk voor een noodzakelijke calibratie. Voor meer geïnteresseerden zie ook https://www.samenmetenaanluchtkwaliteit.nl/  en wil je actief met luchtkwaliteit bezig gaan houden dan zijn daarvoor mogelijkheden met eigen mobiele meetkasten in bruikleen van de gemeente. Wil je meer weten neem dan contact op met vogelzang@vonderkwartier.nl

Participatieproces

Over het participatieproces tot nu toe zijn wij als werkgroep niet erg te spreken. Uitgenodigd door de wethouder hebben wij ons inhoudelijke commentaar en onze visie gedeeld met twee afdelingshoofden bij de gemeente. Daar werd geschokt gereageerd dat voorgenomen beleid/werkwijzes totaal niet in de praktijk worden gebracht. Onze input wordt meegenomen in een evaluatie en aanscherping van beleid die in januari moet gaan plaatsvinden. Wij zullen deze discussie verder volgen omdat met de nieuwe omgevingswet die in 2021 van start gaat de burger de dupe kan worden van ondemocratische processen als de gemeente zijn invulling niet goed op orde heeft. 

Wil je meer weten neem dan contact op met vogelzang@vonderkwartier.nl