Website van de wijkvereniging Vonderkwartier Eindhoven

NLdoet – doe jij ook mee?

For English, see below!

NL Doet is de dag waarop vrijwilligers zich kunnen inzetten voor de eigen straat en hun omgeving. Ook dit jaar wordt er weer gewerkt aan het verbeteren en onderhouden van onze wijk. Doe je mee?

Wat kan ik doen?

 • In je eigen straat

Kies in overleg met je buren voor een activiteit, zoals:

 • Adopteer een boomspiegel. Maak hem onkruidvrij en zet er plantjes.
 • Adopteer de straat met alle boomspiegels. Je vraagt dan aan de gemeente om de boomspiegels in de straat niet meer te schoffelen. De straat krijgt een bordje en beperkt budget van de gemeente om jaarlijks te voorzien in nieuwe planten.
 • Monteren van vlaggenstokhouders. De laatste tijd wordt er steeds meer gevlagd, zeker nu we een eigen ‘Vondervlag’ van de wijkvereniging hebben. Niet iedereen heeft al een vlaggenstokhouder en de montage is vaak een probleem. Typisch iets om samen met je buren aan te pakken!
 • Groene paaltjes verven. Dat is in vele straten al gebeurd. De resterende straten kunnen dit oppakken. Verf en kwasten zijn nog beschikbaar.
 • Opschonen straat. Met behulp van prikkers en grijpers het afval in de straat en op het plein opruimen. Er wordt gezorgd voor grijpers.

Heb je besloten welke klus het wordt? Overleg dan even met je straatcontactpersoon en meld je plan bij Germaine: secretaris@vonderkwartier.nl. Er is per straat een beperkt budget vanuit het Oranjefonds en de wijkvereniging voor bijv. plantjes, of misschien kun je materialen lenen van de wijkvereniging. En natuurlijk staat het jullie vrij om de activiteit af te sluiten met een gezamenlijke koffie of borrel, mits op voldoende afstand 😉

————

 • Voor de hele wijk

Wil je nog meer doen, of doet jouw straat niets en wil je toch in actie komen? Meld je dan even bij de werkgroep-openbare-ruimte@vonderkwartier.nl voor helpende handen bij:

 • Verwijderen van graffiti. We willen die verwijderen door aanplant van groen (hedera).
 • Helpende handen in de straten, bijvoorbeeld met paaltjes verven en vlaggenstokhouders monteren.

NL doet – doe jij ook mee?

—- English —-

NLdoet – will you join us?

NL Doet is a national day on which volunteers can dedicate themselves to their own street and surroundings. This year once again we will together work on the improvement and maintenance of our neighbourhood. Will you join us?

What can I do?

 • In your own street

Choose an activity together with your neighbours, such as:

 • Adopt a tree drip line (the area around a tree, aboveground). Remove the weeds and place plants there.
 • Adopt a street with all the tree drip lines. Ask the municipality (gemeente Eindhoven) to quit hoeing the tree drip lines in the street. The street receives a sign and is provided with a limited budget each year for new plants to place around the trees.
 • Install flagpole holders. Lately more and more people hang a flag out in our neighbourhood, especially now that we have our own ‘Vondervlag’. Not everyone has a flagpole holder yet, however, and attaching it to the house is often a problem. A typical action to undertake together with your neighbours!
 • Paint the green poles. In many streets the green poles have already received a new layer of paint. The remaining streets can still do this. Paint and paint brushes are available.
 • Clean up your street. Clean up the trash in the streets and on the square using trash pickers and paper pickers. These tools will be provided.

Have you decided what you would like to work on? Discuss it with the contact person of your street and share your plan with Germaine: secretaris@vonderkwartier.nl. There is limited budget available from the Oranjefonds and the neighbourhood association for purchases such as plants, or maybe you can borrow materials from the neighbourhood association. And naturally you are more than welcome to end the activity together with coffee or drinks, provided that you keep sufficient distance 😉

 • For the entire neighbourhood

Would you like to do more, or are there no activities in your street to participate? Please sign up with the werkgroep-openbare-ruimte@vonderkwartier.nl (work group public space, see here) to help out with:

 • Removing graffiti. We want to remove it by planting green (hedera).
 • Helping hand in the streets, for instance by painting the green poles and installing flagpole holders.

NL doet – will you join us?