Website van de wijkvereniging Vonderkwartier Eindhoven

Welstand brief aan de wethouder okt 2011

Aan wethouder Fiers

U heeft op 18 oktober aan de raadscommissie Ruimte en Vastgoed toegezegd met een aanvulling op dan wel een nieuw voorstel te komen met betrekking tot de verandering in welstandstoezicht.

Daarmee is voorlopig afgewend dat voor het Vonderkwartier binnenkort geen welstandseisen meer zouden gelden. We zijn daar natuurlijk blij mee en we constateren dat het duale stelsel gewerkt heeft.

Tijdens het debat merkte u op dat het Vonderkwartier in deze kwestie iets te laat heeft gereageerd. Dat verwondert ons, want we hebben zeer tijdig (bij brief van 1 juli 2011) gereageerd op de raadsinformatiebrief Voornemen tot het intrekken van de Welstandsnota d.d. 17 mei 2011. En we hebben daarin gepleit voor in stand houden van welstandstoezicht c.q. het welstandstoezicht tenminste in stand te houden voor o.a. onze buurt.

Overigens zijn wij al sinds 1990 steeds in de pen geklommen om aan onze buurt een beschermende status te doen verlenen, hetgeen in 1994 beloond is door opname van het Vonderkwartier als beeldbepalend element. Ook bij het opstellen van subsidievoorwaarden voor woningverbetering in de jaren ’90 hebben we met succes gepleit voor opname van conserverende bepalingen in de programma’s van eisen. In 2007 hebben we uitgebreid inspraak geleverd op de voorstellen voor gebiedsgerichte welstandseisen. Over de resultaten daarvan waren we niet erg te spreken omdat die criteria voor de verschillende buurten nauwelijks onderscheidend werden.

Wellicht dat we daardoor de inspraak omtrent de cultuurhistorische waardenkaart (cwk) aan ons voorbij hebben laten gaan.

En nu blijkt dat die waardenkaart de grondslag vormt voor de nu gepresenteerde welstandskaart.

Daarover willen wij het volgende opmerken:

In de stukken met betrekking tot het vaststellen van de cwk lezen we dat deze is gebaseerd op de provinciale waardenkaart, die is aangepast voor de Eindhovense situatie. Waarom die aanpassing niet heeft geleid tot het opnemen van het Vonderkwartier in de cwk is ons een raadsel, want bijna alle andere buurten die in de studies beeldbepalende elementen 1990, 1992 en 1994 werden vermeld zijn daarin wel opgenomen.

Vandaar dat wij in onze inspraakbijdrage op 12 oktober en in onze brief van 13 oktober aan de gemeenteraad hebben gevraagd  naar de criteria voor opnemen van buurten op de welstandskaart. Ook een aantal raadsleden heeft hiernaar gevraagd op 18 oktober. Uw antwoord was dat de “roze” buurten dezelfde waren als de aangewezen buurten op de cwk.

Welnu dat is niet het geval.

Het valt niet mee om uit de cwk en de welstandskaart een precies overzicht te maken van buurten en gedeelten van buurten die daarop worden “aangewezen”. We hebben daar enige moeite voor gedaan en u vind het resultaat op bijlage 1.

Daaruit blijkt dat de volgende buurten of gedeelten daarvan wel op de cwk voorkomen maar niet op de welstandskaart:

Havensingel (Irsiwijk), Gasthuisstraat (Tuindorp), Bloemenbuurt Noord (Bloemenplein), Rochusstraat (Rochusbuurt), Tivoli, Nieuwe Erven, Bakkerstraat (Gildebuurt), Kloosterdreef en Pastoor van Arsplein (Kronehoef), Vlokhovenseweg (Vlokhoven), Philipswijk (Blixembosch Oost), Dorpskern Strijp (Philipsdorp en Schoot), Hugo de Grootplein (Het Ven), BBB Complex (Lievendaal), Karel de Grotelaan Oost (Schrijversbuurt).

De volgende buurten of gedeelten daarvan komen juist wel voor op de welstandskaart (categorie D “roze”) maar niet op de cwk:

Schuttersbosch, Cronjéstraat (Doornakkers West).

Het is dus uitdrukkelijk niet zo dat de cwk buurten dezelfde zijn als de welstandskaart-buurten, ergo er moeten criteria zijn (geweest) om buurten niet of juist wel op te nemen. Die ontbreken in het raadsvoorstel en u heeft op vragen van raadsleden daarop geen correct antwoord gegeven.

Over de totstandkoming van cwk kunnen we niet veel terug vinden op de gemeentelijke website. Wel is merkwaardig dat alle buurten en gedeelten daarvan die voorkwamen op de Beeldbepalende Elementen van 1994 ook in de cwk voorkwamen uitgezonderd Tramstraatkwartier (Binnenstad), Kempensebaan (Lakerlopen), Kalverstraat (Doornakkers West), Amazonelaan West (Oude Gracht West), Tweelingenlaan (Luytelaer), Vonderkwartier (Eliasterrein, Vonderkwartier), Botenbuurt (Schouwbroek). Argumenten daarvoor kennen we niet.

Voor zover we hebben begrepen wordt in de aangepaste of nieuwe versie van het voorstel nader ingegaan op gebieden, die zelf bescherming wensen en op de manier waarop organisaties uit die gebieden dan betrokken zouden kunnen worden bij welstandstoezicht.

Daarover willen wij het volgende opmerken.

Wij zien geen rol weggelegd voor buurtorganisaties bij het al of niet verlenen van vergunningen. Dat moet o.i. een taak van de overheid blijven. Wel willen we graag betrokken worden bij het opstellen van buurtgerichte criteria, zoals we eerder ook gedaan hebben bij de opstelling van programma’s van eisen woningverbetering en bij het opstellen van gebiedsgerichte welstandscriteria. Die criteria worden dan echter wel vastgesteld door de gemeente.

Een suggestie gedaan op de inspraakavond van 13 oktober is welstandstoezicht pas in te schakelen bij geschillen omtrent welstand. Toezicht vindt dan niet plaats voorafgaand aan het verlenen van bouwvergunning maar pas als er bezwaar wordt ingediend tegen het verlenen van een vergunning, die immers steeds wordt gepubliceerd. Uiteraard voor zover het betreft bezwaren tegen de esthetiek van de een wijziging.

Buurtorganisaties kunnen een rol spelen in deze procedure als derde-belanghebbende en ze zullem hier zuinig mee omgaan omdat (tegenwoordig) het risico groot is dat procedure-kosten niet kunnen worden teruggevorderd.

We veronderstellen dat onze brieven van 1 juli 2011 en 13 oktober 2011 bij u bekend zijn.

Bij onze brief van 13 oktober aan de gemeenteraad hebben we bijgevoegd een cd met een aantal pagina’s uit het boek Vonderkwartier, portret van een 75-jarige wijk. Deze pagina’s zijn ook via e-mail toegestuurd aan de gemeenteraadsleden en we doen u deze pagina’s nu toekomen op bijgevoegde c.d.

Hoogachtend

Namens Wijkvereniging Vonderkwartier

Tom Castenmiller, voorzitter

Leo van Hout, secretaris

Bijlage 1: Buurten en gedeelten van buurten

Bijlage 2: cd met pagina’s uit Vonderkwartier, portret van een 75-jarige wijk.