Website van de wijkvereniging Vonderkwartier Eindhoven

Welstand

Update 06 januari 2012,  Leo van Hout.

Blijft welstandstoezicht bestaan voor Vonderkwartier?

Binnenkort buigt de gemeenteraad zich wederom over een wijziging van het welstandsbeleid. Het zal dan duidelijk worden of in het Vonderkwartier een vorm van welstandstoezicht blijft bestaan. Welstandstoezicht moet ervoor zorgen dat het karakter van gebouwen voldoet aan welstandseisen. Voor onze buurt is het van belang dat de karakteristieke jaren-30 stijl in stand blijft. Dat is althans het standpunt dat de Wijkvereniging Vonderkwartier al jaren inneemt.

Toen in juli 2011 Burgemeester en Wethouders het voornemen bekend maakten om het welstandstoezicht af te schaffen heeft het bestuur van de Wijkvereniging onmiddellijk  bezwaar aangetekend. Er ontstond een felle discussie tussen voor- en tegenstanders, die breed werd uitgemeten o.a. in het Eindhovens Dagblad.

De discussie leverde wel op dat Burgemeester en Wethouders besloten om het welstandstoezicht voor bepaalde buurten en locaties in stand te houden. In een nieuw raadsvoorstel werden die buurten en locaties opgesomd. Echter: het Vonderkwartier behoorde niet tot de buurten waar het welstandstoezicht in stand zou blijven. Daarop heeft het bestuur van de Wijkvereniging gebruik gemaakt van het spreekrecht in een hoorzitting van de gemeenteraadscommissie Vastgoed en Ruimte en vervolgens  een uitgebreide brief aan de gemeenteraad gepleit voor opname van het Vonderkwartier in de lijst van te beschermen buurten.

Op 18 oktober besloot deze gemeenteraadscommissie om niet in te stemmen met het voorstel van Burgemeester en Wethouders. Met name werd het Vonderkwartier veelvuldig genoemd als buurt die wel tot de te beschermen buurten behoort. De wethouder heeft toegezegd nader te studeren op de positie van dit soort buurten en ook op de positie van bewonersorganisaties in relatie tot welstand.

Half november komt de wethouder met een aangepast voorstel.  Het bestuur heeft de wethouder nog een brief gestuurd, waarin nogmaals gepleit wordt voor opname van het Vonderkwartier in de lijst van te beschermen buurten. Bij brief van 15 november heeft het   hoofd van de afdeling Openbare Ruimte etc. (namens b. en w.) geantwoord. Daarin wordt gesteld dat voor sommige gebieden het bestemmingsplan voldoende waarborgen biedt voor het behoud van de historische karakteristiek. Voorts goochelt de brief nog wat met begrippen als beeldkwaliteit, cultuurhistorische waarden, belevingswaarde van een historische structuur, karakteristiek beschreven vanuit compositie en detailering, architectonische kwaliteit. Maar toegeven dat het Vonderkwartier welstandstoezicht moet houden is er niet bij.

We wachten nu met spanning op een nieuw voorstel van het college, waarin aandacht besteed zou worden aan de verantwoordelijkheid van burgers en van de overheid in het welstandsbeleid.

Commentaar kunt u leveren op het mailadres van de  secretaris. Op de ledenvergadering zal gepeild worden in hoeverre de standpunten van het bestuur instemming hebben van de bewoners. Op onze website ziet u de teksten waarin het standpunt van het bestuur is verwoord. De gemeentelijke stukken zijn te raadplegen op www.eindhoven.nl.