Website van de wijkvereniging Vonderkwartier Eindhoven

Welstand: inspraaknotitie

Aan de Gemeenteraad, Eindhoven

Betreft Inspraaknotitie en Raadsvoorstel Herziening Welstandsbeleid

Eindhoven, 13 oktober 2011

Geachte Raad,

Bij brief van 1 juli 2011 hebben wij onze zienswijze gegeven met betrekking tot het Voornemen om het Welstandstoezicht af te schaffen. (Zie bijlage 1).

We hebben nu kennis genomen van de Inspraaknotitie herziening welstandsbeleid en het Raadsvoorstel vormgeven Ruimtelijke kwaliteit en herziening welstandsbeleid.

We hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om op de hoorzitting van 13 oktober in te spreken. We konden daar echter slechts kort kunnen ingaan op de positie van de buurt Vonderkwartier.

We hebben er behoefte aan om wat uitgebreider in te gaan op onze opvattingen, vandaar dat we u via dit schrijven benaderen.

Op de eerste plaats willen we onze instemming uitspreken met het feit dat in principe welstandstoezicht blijft bestaan, omdat afschaffen erg rigoureus en onomkeerbaar zou zijn. Nu blijft de mogelijkheid bestaan om het instrument in te zetten voor die categorieën en/of gebieden waarvoor dit nodig geacht wordt.

We gaan er althans op dit moment van uit dat u daartoe besluit.

Met betrekking tot de Inspraaknotitie merken wij op dat de weergave van hetgeen de inspraak heeft opgeleverd nogal summier is, gezien de vele reacties, die zijn gegeven.

We vinden het onbegrijpelijk dat in het geheel niet wordt ingegaan op onze opmerking met betrekking tot de buurtorganisatie als derde-belanghebbende. Met name buurtorganisaties hebben bij vergunningverlening de mogelijkheid om hun taak – het bevorderen van de leefbaarheid van de buurt – met juridische middelen uit te oefenen. In de buurten waar welstandstoezicht niet van toepassing is kunnen die organisaties (en andere (individuele) personen) dat niet en op dit gebied ontstaat er dan rechtsongelijkheid en uitholling van een belangrijke functie van buurtorganisaties.

Met betrekking tot het Raadsvoorstel valt ons op dat geen argumenten gegeven worden voor de keuze om bepaalde gebieden op te nemen op de Welstandskaart.

We vinden het onverklaarbaar dat de buurt Vonderkwartier daarin niet is opgenomen.

In de tijd dat er geen gebiedsgerichte welstandeisen bestonden (dus vóór 2007) was het Vonderkwartier min of meer beschermd als beeldbepalend element, samen met andere grotere buurten als Tramstraatkwartier, Elzent, Witte Dorp, Jan van Eyckgracht, Villapark, Cronjéstraat, Geestenberg, ’t Hool, Philipsdorp, Botenbuurt en Helmerslaan. (Bijlage 2).

Al deze buurten zijn nu ook opgenomen in de welstandskaart, behalve Tramstraatkwartier, Botenbuurt en Vonderkwartier. Daarentegen zijn andere, tot nu toe niet beschermde buurten wel opgenomen, te weten Binnenstad, de Bergen, Tuindorp Zuid, Gerardusplein, Schuttersbosch, Hapertbouw in Limbeeek, Barrier, Drents Dorp en nog wat kleinere gebiedjes. We begrijpen dit niet en er wordt ook geen argument voor genoemd.

We hebben een overzicht gemaakt van de woongebieden en –gebiedjes die waren opgenomen in de laatste Nota Beeldbepalende Elementen van 1994 vs de gebieden die nu zijn opgenomen in de Welstandskaart. (Bijlage 3).

Een argument te meer om het Vonderkwartier wel op te nemen ligt in het feit dat zowel gemeente als eigenaren-bewoners veel – miljoenen – geïnvesteerd hebben in renovatie. Toen gold als subsidievoorwaarde (via een program van eisen) dat een aantal elementen  moest worden gehandhaafd of in oorspronkelijke vorm teruggebracht. Die eisen hebben de gemeente (als subsidient) en de bewoners veel geld gekost. Het zal u bekend zijn dat de subsidie pas na 15 jaren is (en nog wordt) uitgekeerd en dat de bewoners daarover al die tijd  rente hebben moeten betalen. Het zal u niet verbazen dat veel bewoners zich nu benadeeld voelen als dit alles op den duur te niet gedaan wordt als welstandstoezicht vervalt.

We hebben hierover uitgebreid geschreven in onze brief van 1 juli 2011. Er is echter in de Inspraaknotitie noch in het Raadsvoorstel aandacht aan besteed.

We geven u nogmaals de lijst van elementen die indertijd waren opgenomen in het programma van eisen:

1.keramische dakpannen

2.schoorstenen handhaven (ook als ze niet meer gebruikt worden)

3.overstekken aan daken en originele dakkapellen

4.dakkapellen voorzijde: oorspronkelijke uitvoering handhaven

5.dakkapellen achterzijde: eenheid per bouwblok

6.oorsponkelijke metselwerkverbanden en -voegwerk

7.elementen zoals balkons, erkers, bloembakken, voortuinmuurtjes e.d.

8.detaillering van kozijnen (per straatwand)

9.voordeuren

10.zinken hemelwaterafvoeren

11.glas-in-lood

12.bakgoten

13.hoekbebouwingen zonder blinde kopgevels en bij voorkeur afwijkende detaillering van kopgevels (eventueel incl. dak).

14.bouwblok-architectuur met

15.handhaven dakhelling en bouwbloksgewijze aanbrenging van rode gebakken pannendaken.

Om te visualiseren wat dit betekent voor de verschijningsvorm van het Vonderkwartier verwijzen we naar een aantal pagina’s uit het boek Vonderkwartier; portret van een 75-jarige wijk. Eindhoven, 2003. (Bijlagen 4 en 5).

We zijn er van overtuigd dat het Vonderkwartier op de welstandskaart thuis hoort en we twijfelen er niet aan dat u zult besluiten om hiertoe te besluiten.

Hoogachtend

Namens de Wijkvereniging

Tom Castenmiller, voorzitter

Leo van Hout, secretaris