Website van de wijkvereniging Vonderkwartier Eindhoven

Uitkomsten enquête Veiligheid in het Vonderkwartier

Tussen juli en november 2015 hebben 161 bewoners van het Vonderkwartier deelgenomen aan een online enquête over veiligheid en criminaliteit in de wijk. Doel van de enquête was om de Werkgroep Veiligheid een goed beeld te geven van de behoeften en gevoelens die leven in de wijk. De vragen van de enquête waren gebaseerd op de Veiligheidsmonitor die jaarlijks in heel Nederland wordt afgenomen, waardoor het mogelijk is om onze wijk te vergelijken met de rest van Nederland.

Steekproef

De gemiddelde leeftijd van de deelnemers was 49 jaar, en 44 procent was man. De grote meerderheid van de deelnemers woont in een tussenwoning in een rij (73 procent), met gemiddeld 3 personen per huishouden. Het kan zo zijn dat de deelnemers niet representatief zijn voor de hele wijk, maar desondanks biedt het onderzoek ons een nuttig inkijkje in wat er speelt in het Vonderkwartier.

Overlast

Waar storen bewoners in het Vonderkwartier zich het meest aan? Parkeerproblemen werden het meest genoemd. Van de bevraagden gaf 73% aan hier last van te hebben; dit ligt aanzienlijk hoger dan het landelijk gemiddelde van 50%. Hopelijk wordt dit binnenkort opgelost door de invoering van extra zones van betaald parkeren in het Vonderkwartier. Rommel op straat wordt daarnaast het meest genoemd (54% zowel in het Vonderkwartier als landelijk). Het komt dus goed uit dat daar tijdens NL Doet dit jaar weer aandacht aan wordt besteed! Verder heeft de helft van de ondervraagden last van te hard rijden in de wijk; het landelijk percentage ligt met 70% nog hoger. De hondenbezitters in onze wijk letten wel beter op de souvenirs van hun viervoeters dan de rest van Nederland: in onze wijk heeft 35% last van hondenpoep, terwijl dat gemiddeld in Nederland 67% is. Tot slot heeft een vijfde van de bewoners last van bekladde muren/gebouwen; ongeveer gelijk aan de landelijke cijfers.

Criminaliteit

Welke vormen van criminaliteit hebben de deelnemers de afgelopen vijf jaar meegemaakt in het Vonderkwartier? De meest voorkomende vorm was vernieling/vandalisme (47%), gevolgd door diefstallen uit of vanaf de buitenkant van de auto (31%). Inbraken of pogingen daartoe werden door 27% gemeld, en 26% gaf aan een fietsendiefstal te hebben meegemaakt in de wijk. Overige diefstal, bijvoorbeeld uit de schuur, kwam bij 18% van de ondervraagden voor. Diefstal van de auto zelf werd door 4,5% gemeld. Volgens cijfers van de gemeente scoorde het Vonderkwartier in 2014 erg hoog op inbraken vergeleken de rest van Eindhoven. In 2015 daalde het aantal inbraken echter sterker dan in de rest van de stad…wellicht niet toevallig dat de buurtpreventie van het Vonderkwartier toen van start ging? Er wordt desondanks in onze wijk nog steeds meer ingebroken dan gemiddeld in de stad, dus het is belangrijk om alert te blijven en het de inbrekers niet te makkelijk te maken. Volgens de enquête laat zo’n 63% van de bewoners ’s avonds vaak de lichten aan wanneer er niemand thuis is…laten we voor de 100% gaan!

Veiligheidsgevoelens

Hoe veilig voelen bewoners van het Vonderkwartier zich? Van de ondervraagden geeft 17% aan zich soms wel eens onveilig te voelen in de wijk, en 14% voelt zich soms onveilig wanneer men alleen thuis is. Zo’n 27% is soms bang om slachtoffer te worden van criminaliteit. Zo’n 9% rijdt of loopt wel eens om vanwege onveilige plekken. Al deze cijfers zijn heel vergelijkbaar met de rest van Nederland. Van de bewoners denkt 34% dat er veel criminaliteit voorkomt in de wijk; de overige 66% denkt dat er weinig voorkomt. Dit beeld varieert dus behoorlijk tussen de bewoners. Qua veiligheid geeft men de wijk gemiddeld een 7; dit komt overeen met de landelijke cijfers. Wat betreft de ontwikkeling in criminaliteit, denkt de grote meerderheid (77%) van de bewoners dat deze gelijk is gebleven in het afgelopen jaar. Zo’n 16% denkt dat de criminaliteit is toegenomen, en 7% ervaart een afname in criminaliteit. Hopelijk wordt die laatste groep de steeds groter, nu de buurtpreventie samen met u een extra oogje in het zeil houdt!

Bord Vonderkwartier Attentie Buurtpreventie