Website van de wijkvereniging Vonderkwartier Eindhoven

Bestuursvergadering 11 dec 2012

Aanwezig:, Tom Castenmiller, Leo van Hout, Jeroen Klomp, Nicole Papen, Freek Rurup.

Afwezig: Arjan Ooms, Ad van Oostrum

 1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en deelt mee dat Arjan ziek is wegens drukke werkzaamheden verhinderd is en dat Ad ziek is. Hij heeft een gesprek gehad met Astrid Gansewinkel (Anna van Engelandstraat), die bereid is om de werkzaamheden van Freek met betrekking tot Vondermail en communicatie over te nemen. Ze zou dan tot het bestuur willen toetreden. Freek zou dan namens de werkgroep KOR in het bestuur plaats nemen en Arjan zou dan uit het bestuur treden, maar wel in de werkgroep KOR actief blijven.

Astrid zou aanwezig zijn, maar is er niet en is ook niet te bereiken. (Na de vergadering blijkt dat Astrid zich via e-mail heeft afgemeld, maar dat Tom dit niet tijdig gezien heeft).

 2. Verslag en actielijst vergadering 24 oktober 2012.  

Het verslag van Freek wordt vastgesteld.

M.b.t. actielijst:

Tom: Zonnepanelen: Sinds 2010 is geen vergunning meer nodig voor het plaatsen van zonnepanelen op het dak. Er zijn wel voorschriften en richtlijnen. Nicole heeft hiervoor een artikel voor Vondermail (met link naar website) gemaakt, dat na enige wijzigingen wordt vastgesteld. Tom zal nog bij Oscar infomeren naar voorschriften met betrekking tot maatvoering.

Freek: Het plan voor herstel in oude staat van het plein (na de werkzaamheden) is rond. Het is nog wachten op enkele materialen. In plaats van de dekplaten komen er rollagen. Vlak voor de uitvoering bericht in Vondermail.

Nicole:  De gemeente heeft parkeertellingen gehouden rond het ROC (Uitslag nog niet bekend). Nicole heeft ook gesprekken gehad met Andy Wijzenbeek van Vereniging van Eigenaren Graaf Adolf en met Yolande Huiskes. Op de komende jaarvergadering zou gepeild kunnen worden of er en door wie hinder wordt ondervonden en zou kunnen worden gepeild of er belangstelling is voor het invoeren van belanghebbendenparkeren. Nicole zal een en ander op papier zetten ten behoeve van de jaarvergadering.

Jeroen: De Werkgroep pleinactiviteiten gaat in gesprek met de organisatoren van Nos Mundu. Wellicht kan “gefuseerd” worden met FOCM.

3. Jaarvergadering

Bij voorkeur op 31 januari. Omdat Vonderke waarschijnlijk te klein is (i.v.m. mogelijk grote belangstelling voor parkeeroverlast ROC) zal Jeroen informeren bij Vonderhof naar vergadermogelijkheid (datum, ruimte, apparatuur, consumpties, kosten). Indien niet geschikt zal Freek bij de Ambassadeur informeren.

Onderwerpen en voorbereider (inclusief teksten en materiaal leveren):

 • Parkeren ROC: Nicole
 • Kwaliteit openbare ruimte (o.a. Herinrichting Driehoek): Jeroen en Freek
 • Zonnepanelen: Nicole (en Oscar?)
 • Vondernemers en Communicatie: Nicole en Tom
 • Pleinactiviteiten: Jeroen
 • Jaarverslag, bestuursbenoeming (eventueel): Tom
 • Financieel verslag en nieuwe subsidieregeling: Nicole
 • De vraag is of Ad behoefte heeft aan een agendapunt Senioren.
 • Uitnodiging in krant: Verzorging: Tom en Astrid
 • Voorbereidende bestuursvergadering 9 januari bij Tom

 

4. Vondernemers

Nicole presenteert de opzet van een Website-onderdeel Vondernemers. Opzet is klaar en mailing naar ondernemers in concept gereed. De website krijgt een button (V)ondernemers. De tekst van de mailing wordt met enkele wijzigingen goedgekeurd. Met complimenten voor de bedenkers en ontwerpers.

Geopperd wordt om dit initiatief de promoten bijvoorbeeld via Groot Eindhoven.

5. Financiën

Nicole heeft een overzicht gemaakt van de uitgaven tot nu toe in 2012. Er is nog € 98 over. Dit wordt besteed aan een bedank-kaartje voor vrijwilligers. Lijstje inleveren bij Jeroen.

 6. Vergaderrooster 2013

Leo heeft een concept gemaild.

Afgesproken wordt dat iedereen hierop via e-mail reageert en dat Leo daarop het voorstel aanpast.

 7. Rondvraag en wvttk

 • Aan de Mecklenburgstraat worden drie pp opgeheven zodat het uitzicht vanuit Hagenkampweg-Noord beter wordt. Leo herinnert eraan dat twee jaar geleden bij een rondgang met Leontien (gemeente) en Guido (buurtbrigadier) deze laatste juist vond dat de pp daar voorzichtigheid vereisen en daardoor veilig zouden zijn.
 • Jeroen heeft met Daniel een gesprek gehad over workshops voor werkgroepen. Hierover ontstaat een discussie, die niet verhelderend werkt. Werkgroep activiteiten voelt er wel voor en zal de opzet en bedoeling verder uitwerken en dan beschikbaar maken voor andere groepen en bestuur.
 • Nicole wijst op een activiteit van de wijkvereniging Hanevoet. Die heeft (op de website) een overzicht van materialen, die bewoners kunnen gebruiken.
 • Leo kondigt aan dat hij in de loop van 2013 wil stoppen als bestuurslid en verzoekt het bestuur uit te zien naar een opvolger. Hij blijft wel beschikbaar voor advisering. Digitalisering van het archief blijft hij ook verder doen.

Leo van Hout, 19 december 2012