Website van de wijkvereniging Vonderkwartier Eindhoven

Wie zijn we?

De werkgroep ‘Vogelzangterrein’ is opgericht om de wijkbelangen te behartigen tijdens de planvorming en uitvoering van de nieuwbouw op het Vogelzangterrein.

De werkgroep bestaat momenteel uit 8 personen. Heb je vragen of wil je meedenken? Je kunt ons bereiken via vogelzang@vonderkwartier.nl

Wat doen we?

 • Actief deelnemen aan het overleg met alle betrokken partijen en daarmee het belang van de wijk zo goed mogeliojk behartigen.
 • De wijk informeren over nieuwe ontwikkelingen.

Overzicht van relevante stukken en ontwerpen

 1. Planning
 2. Definitief ontwerp december 2018
 3. Impressie Albertina van Nassaustraat-Lodewijk Napoleonlaan
 4. Impressie vanuit de Willemstraat door de Lodewijk Napoleonlaan
 5. Impressie van het nieuwe “Vogelzang”straatje
 6. Werk en beheergrens
 7. Waterbeheer berekeningen


Berichten van de werkgroep Vogelzangterrein:

Update Vogelzang dec 2020 6 december, 2020

De lucht in

De bouw op het voormalig Vogelzangterrein vordert volgens schema. Nu er ook echt de lucht in en dus is er veel verandering te zien:

Verdiepte voeg

Er wordt volop gebouwd aan de het Vogelzangterrein. Wie geïnteresseerd is in de verschillende bouwtechnieken kan ze allemaal tegelijk waarnemen op deze plek, zowel storten van betonnen bouwwanden als werken met kant en klare betonelementen. Daarnaast zie je het lijmen met blokken van 300 kilo per stuk. Daar worden nu echt vierkante meters gemaakt.

Bij het van de Ven-terrein aan de kant van de toko kun je nu het eerste metselwerk aanschouwen. Hiermee krijg je een indruk van hoe de kleur van het gebouw er uit gaat zien. Aan de overkant van de straat (hoek Jozef Eliasweg en Willemstraat) naast de bouwkeet van ten Brinke kun je een proefopstelling zien van het metselwerk. Zoals op bijgevoegde foto te zien is, gaat worden, met een ‘verdiepte’ voeg.

De naam zegt het eigenlijk al bij de verdiepte voeg. Deze voeg is een klein beetje verdiept. Dit geeft een schaduweffect en heeft als voordeel dat na een regenbui de gevel sneller opdroogt. Daarnaast bestaan er schaduwvoegen en knipvoegen en snijvoegen en de platvolvoeg, etc. Die worden het allemaal niet. De verdiepte voeg sluit aan bij architectuur in het Vonderkwartier waar je dit soort voegwerk ook terug kunt vinden.

Update Vogelzang September 2020 3 oktober, 2020

De bouw vordert gestaag. Alle boorpalen zijn aangebracht en de half verdiepte keldervloeren worden nu aangebracht.  Dit wordt op 8 oktober afgerond en daarna zijn de kelderwanden aan de beurt waarmee het gebouw langzaam uit de grond komt.

Er is ter hoogte van de uitrit aan de Lodewijk Napoleonlaan een boom gekapt. Deze is door de aannemer Ten Brinke gecompenseerd in het bomen compensatiefonds van de gemeente Eindhoven en er wordt na de bouw een soortgelijke boom teruggeplant.  

Na een pauze gedurende de eerste fase van de Coronapandemie is de straatwerkgroep voor de herinrichting van de kop Willem Frisostraat/ Albertina van Nassaustraat begin september van start gegaan.

Het initiële plan om een nulmeting op de luchtkwaliteit uit te laten voeren kon niet plaatsvinden omdat we simpelweg te laat waren. Momenteel wordt een nieuw luchtmeet netwerk ILM 2.0 uitgerold.  Op verzoek van de werkgroep Vogelzang wordt op de hoek Gagelstraat/Willemstraat dit najaar een nieuw meetstation geïnstalleerd. De verwachting is dat dit miv 2021 operationeel en toegankelijk is als open data op in elk geval het dataportaal Samen meten van RIVM.

Luchtkwaliteit is voor de hele wijk natuurlijk van belang. Zie hiervoor een ander nieuwsbericht: de oproep voor een luchtkwaliteit werkgroep

Heeft u zelf vragen of suggesties met betrekking tot het Vogelzangterrein? U kunt de werkgroep bereiken via vogelzang@vonderkwartier.nl . 

 

 

 

Update Vogelzang juli 2020 5 juli, 2020

Grondsanering: afgerond?

Zoals veel wijkbewoners wel gezien zullen hebben is er in de laatste maanden hard gewerkt aan het saneren van de grond op het Vogelzangterrein. Daarbij zijn verschillende tanks aangetroffen met verontreinigde grond eromheen. De vervuilde grond is afgevoerd. Vervolgens is de bodem afgedekt met zwart zeil en voorzien van schone grond voor de tuinen van de nieuwe bewoners. Daarna is verder gegaan met de rioleringswerkzaamheden en de aanleg van de leidingen voor de stadsverwarming, ook die zijn zowat afgerond. Echter: een schoongrondverklaring is nog niet verstrekt door de gemeente. De werkgroep Vogelzang heeft hierover vragen gesteld aan de gemeente: waarom is die verklaring er nog niet, en is alles verlopen zoals men verwachtte?

Verkeerssituatie rondom het bouwterrein

Daarnaast heeft de werkgroep aandacht gevraagd voor de (zorgelijke) voetgangerssituatie aan de Willemstraat en de Lodewijk Napoleonlaan. De dag erna was dit met borden aangegeven hoe de voetganger zich dient te gedragen.

Tot slot is de Lodewijk Napoleonlaan aan de verkeersfunctie onttrokken voor een baan (de wijk inkomend). Hiervan was de wijkvereniging niet op de hoogte gesteld, noch hebben we dit kunnen lezen zoals te doen gebruikelijk in het Eindhovens Dagblad. Hopelijk is dit van korte duur. De werkgroep Vogelzang heeft ook hier vragen over gesteld.

Heeft u zelf vragen of suggesties met betrekking tot het Vogelzangterrein? U kunt de werkgroep bereiken via vogelzang@vonderkwartier.nl .

Update Vogelzang april 2020 5 april, 2020

Niet getroffen door de maatregelen rond het coronavirus gaat de bouw op het Vogelzangterrein gewoon door als gepland. In dit nieuwsbericht van de aannemer leest u hoe de aannemer omgaat met de eventuele extra overlast die dit voor omwonenden oplevert (en waar u zich kunt melden, mocht dit toch vragen opleveren).

Vogelzang update maart 2020 1 maart, 2020

Nieuws vanuit de werkgroep

De boringen voor de stadsverwarming zijn afgerond, de sloopwerkzaamheden zijn inmiddels gestart. Ondertussen heeft ook de werkgroep weer niet stilgezeten:

Beukenhaag actie – wordt vervolgd?

Na de succesvolle verplaatsing van een deel van de beukenhagen van het terrein naar het Lodewijk Napoleonplein (noordkant) in januari wordt nu onderzocht of dit ook aan de zuidkant van het plein kan worden uitgevoerd. Dit zal gebeuren mits er geld voor is. Direct omwonenden zullen hier bij betrokken worden. Bij de al verplaatste hagen worden nog groene metalen hekjes geplaatst.

Bouwkundige opname bij omwonenden

De bouwkundige opname van huizen van omwonenden heeft inmiddels plaatsgevonden. Er is hiervoor een beperkt gebied genomen. Er heeft zich voor zover wij weten ook niemand actief gemeld. Toch is er enige onrust in aangrenzende straten. De werkgroep zal hierover met de aannemer in gesprek gaan.

Parkeerbeleid

In een eerdere fase van het overleg met de gemeente heeft deze gezegd dat het wegvallen van de parkeergelegenheid op het Vogelzangterrein geen extra parkeerdruk voor de wijk zou opleveren. Dit aangezien parkeerders terecht zouden kunnen bij andere parkeerlocaties in de omgeving, bijvoorbeeld rondom het PSV-stadion. Echter was de bewegwijzering hier nog niet op aangepast. Wij hebben de gemeente dan ook gevraagd de parkeerverwijzingen op orde te brengen en door te verwijzen naar het parkeergarage bij het PSV-stadion zoals eerder afgesproken.

Nieuwsbrief aannemer Ten Brinke februari 2020 

Start werkzaamheden sloop- en grondwerk
In week 9 zal door de firma Van Kaathoven gestart worden met de voorbereidingen voor de sloopwerkzaamheden op beide locaties. Van Kaathoven zal voor Ten Brinke de sloop- en grondwerkzaamheden inclusief alle bijbehorende werkzaamheden gaan verrichten. De sloopwerkzaamheden omvatten onder andere een asbestsanering, het verwijderen van groen- en verhardingen en het slopen van de opstallen. Na het sloopwerk zal gestart worden met de grondwerkzaamheden inclusief de nodige onderzoeken.

Bewuste Bouwers
Een bouwplaats is niet langer een wereld op zichzelf, maar juist onderdeel van de samenleving. Beide bouwplaats locaties van De Gebroeders zijn door Ten Brinke Zuid aangemeld bij “Bewuste Bouwers”. Stichting Bewuste Bouwers is aanjager: zij wil de bouwwereld een impuls geven. Haar drijfveer is om professionaliteit zichtbaar te maken en om de uitwisseling van de rijkdom aan ideeën en ervaringen die bij bouwbedrijven bestaat te stimuleren. Het effect: een imago dat zich continu blijft verbeteren. Via de website kunt u meer informatie hierover vinden.

Vragen  tenbrinkezuid@tenbrinke.com

Uit het overleg van direct omwonenden (Albertina van Nassaustraat even kant) met Ten Brinke

De aannemer wil graag 4 maart starten met het saneren van grond. De bergingen en parkeerplaatsen zijn dan even niet te benaderen. Voor bewoners aan de even kant wordt er een tijdelijke parkeervoorziening op de oude parkeerplaats gerealiseerd.
 
De sanering betreft de toplaag waarna middels doek de rest van de grond wordt afgeschermd. Dit proces zal ook door milieudeskundigen van de gemeente worden gevolgd. Planning 7 dagen. Daarna wordt de nieuwe riolering aangelegd en worden bergingen gekoppeld aan riolering. Planning 4 dagen. Vervolgens worden de klinkers van de parkeerplaats hergebruikt om voor de bewoners een nieuw, tijdelijk pad en parkeerplaatsen te creëren, inclusief putten. Planning 7 dagen. 
 
Dit blijft verder zo tot net voor de oplevering wanneer alles definitief wordt bestraat. Het bouwverkeer loopt naast “ons pad”. Er komt een heldere verlichting om veiligheid te borgen. Daarnaast werd nog gesteld dat de parkeerplaatsen aan de Albertina van Nassaustraat gedurende de bouw gewoon benaderbaar blijven. 
 
Wil je meer weten neem dan contact op met vogelzang@vonderkwartier.nl
Vogelzang Februari 2020 2 februari, 2020

Boringen Stadsverwarming

De eerste werkzaamheden zijn gestart. Vanaf 15 januari is de firma Ennatuurlijk in opdracht van de firma Ten Brinke volgens planning begonnen met het boren van de leiding voor de aansluiting opo de stadsverwarming. Zie de Ten Brinke nieuwsbrief voor nadere details.  Hieronder is de totale planning weergegeven. Klik op de link planning voor een grotere weergave.

Planning Vogelzangterrein dd dec 2019

Verplaatsen heggetjes en opening bouwproject

Het verplaatsen van de heggetjes naar de Lodewijk Napoleonplein is aangegrepen om het project officieel te openen.  Zie hierover de berichtgeving op de Vonderkwartier facebookpagina en in het Eindhovens Dagblad. Een fotoverslag is te vinden op onze website.

Extra parkeeroverlast

Nu het parkeerterrein is afgesloten komt er meer parkeerdruk de wijk in. Wij hebben de gemeente geattendeerd op het feit dat bewegwijzering in de omgeving nog niet aangepast is/was. Dit wordt zo spoedig mogelijk aangepast. Over eerdere toezeggingen dat er ook een verwijzing naar de parkeerkelder bij het PSV-stadion zou worden geplaatst zijn we nog in gesprek met de gemeente.   

Bouwkundige opnamen

In opdracht van de aannemer komt de Firma TwinWind begin februari een bouwkundige opname maken op de adressen die hiervoor geselecteerd zijn en inmiddels zijn aangeschreven.

Albertina van Nassaustraat 

De gemeente heeft de eerste verkennende bijeenkomst belegd met de bewoners van de Albertina van Nassaustraat en de bewoners op de kop van de Willem Frisostraat om te kijken of en hoe de straat moet worden ingericht na de realisatie van de extra huizen. Vanuit de werkgroep Vogelzang nemen wij deel waarbij wij letten op wijkaspecten als:

 • Brengt het een gezamenlijk draagvlak dichterbij?
 • Raakt het de karakteristieke kenmerken van de wijk?
 • Raakt het andere bewoners die niet aan tafel zitten?
 • Raakt het de leefbaarheid van de totale wijk?

Overleg opslag bouwplaats plantsoen Vogelspad

De aannemer heeft contact met de bewoners van het Burgemeester Vogelspad over de afstemming van het aanzien en invulling van de opslagplaats die op het driehoekig plantsoen zal worden ingericht.

Wil je meer weten neem dan contact op met vogelzang@vonderkwartier.nl

 

6 Jan start bouw “De Gebroeders” 5 januari, 2020

Op 6 januari starten de bouwwerkzaamheden van de nieuwbouw “de Gebroeders” op het voormalige Vogelzangterrein en het voormalige Van de Venterrein. De aannemer Ten Brinke Zuid heeft op 10 december een inloopavond in de Ambassadeur georganiseerd waar de bouwplannen verder toegelicht zijn. De nieuwsbrieven die zij verspreiden zullen wij ook op de Vonderkwartier-website plaatsen. De eerste De Gebroeders – Nieuwsbrief omwonenden december 2019  staat er inmiddels op. 

Er wordt in week 3 gestart met het boren van een leiding voor de aansluiting van de stadsverwarming. Zie de TenBrinke nieuwsbrief voor nadere details.

Er is een lijst opgesteld van huizen waarvan de status vooraf aan het bouwproject opgenomen wordt. Deze adressen zullen direct benaderd worden. Mocht u binnenkort niet benaderd worden en toch vinden dat uw huis daar ook bij hoort neem dan contact op met tenbrinkezuid@tenbrinke.com.  Het risico wordt laag geacht vanwege het feit dat alle palen geboord gaan worden tot op 18 meter diep en er is geen bemaling nodig vanwege de geringe graafdiepte. 

Het plantsoen bij het Burg. Vogelspad zal worden gebruikt voor materiaalopslag en het bouwverkeer zal via die hoek het terrein op geleid worden. De afvoerroute loopt via de Lodewijk Napoleonlaan. Een tijdelijke aanpassing (middenberm verwijderen) is dan noodzakelijk. De gemeente gaat in direct overleg met de bewoners van het Burg. Vogelspad om een en ander af te stemmen. 

De werkzaamheden zullen tussen 7:00 uur en 16:00 uur plaatsvinden. 

Verplaatsen heg naar Lodewijk Napoleonplein

Op 17 januari wordt op aangeven van de werkgroep Vogelzang een gedeelte van de beukenhaag op het Vogelzangterrein verplaatst naar het Lodewijk Napoleonplein. De wethouder Yasin Torunoglu komt hiervoor persoonlijk naar het Vonderkwartier. Wij zoeken hiervoor nog vrijwilligers op 17 januari van 14 tot 15:30 uur. Meld je aan bij de werkgroep Vogelzang

Wil je meer weten neem dan contact op met vogelzang@vonderkwartier.nl

 

Update Vogelzang december 2019 1 december, 2019

Er was heel veel belangstelling voor de ruim 30 koopwoningen in de Lodewijk, de Prinses Mariannehof en in de Albertina van Nassaustraat. Inmiddels zijn op vrijwel alle huizen opties verleend met voor een behoorlijk aantal woningen voorrang voor mensen uit het Vonderkwartier of die daar een duidelijke band mee hebben.  Voor meer informatie zie https://wonenindegebroeders.nl

Beroepstermijn verstreken

De termijn om beroep aan te tekenen tegen de plannen is afgelopen vrijdag de 28e november verlopen. Op donderdag jongstleden was er nog geen beroep aangetekend. Als dat ook niet meer gebeurt gaan de bouwplannen van start. 

Inloopavond en overleg met de bouwer

De bouwer, Ten Brinke Zuid, zal maandag naar de direct omwonenden een circulaire verspreiden met daarin de plannen vanaf begin januari 2020. We zullen deze info ook op de Vonderkwartier website publiceren zodat iedereen daar kennis van kan nemen.  De details  worden verder toegelicht op een inloopavond op 10 december aanstaande in de Ambassadeur. Voorafgaand aan deze inloopavond heeft de werkgroep Vogelzang een overlag met de bouwer waarin wij de onze aandachtspunten aan de orde gaan stellen: nul-opname aanliggende huizen; sanering vervuilde grond; opslag van materialen; aan- en toevoerroutes; grondwaterbeheer tijdens de bouw; geluidsafspraken; communicatie, etc.

Afsluiten Vogelzang parkeerterrein

Per 6 januari zal het parkeerterrein Vogelzang afgesloten worden. Alle vergunninghouders van betaald parkeren in de wijk zullen hierover bericht worden. 

Herinrichting straten

De gemeente zal tijdens de inloopavond aankondigen om in januari 2020 met alle bewoners van de Albertina van Nassaustraat/Kop Willem Frisostraat  aan tafel te gaan over de inrichting van de openbare ruimte in de straat. En idem separaat met de aanwonenden van het Burgemeester Vogelspad. De werkgroep houdt zich hier inhoudelijk op afstand maar monitort het proces.

Luchtmetingen

Er is inmiddels afgesproken om een luchtmeetkast van het Type Aerias 2 op te gaan hangen om de veranderingen en de kwaliteit van de lucht te bemeten. Deze meetkast meet ook fijnstof en is gekoppeld aan een landelijk netwerk voor een noodzakelijke calibratie. Voor meer geïnteresseerden zie ook https://www.samenmetenaanluchtkwaliteit.nl/  en wil je actief met luchtkwaliteit bezig gaan houden dan zijn daarvoor mogelijkheden met eigen mobiele meetkasten in bruikleen van de gemeente. Wil je meer weten neem dan contact op met vogelzang@vonderkwartier.nl

Participatieproces

Over het participatieproces tot nu toe zijn wij als werkgroep niet erg te spreken. Uitgenodigd door de wethouder hebben wij ons inhoudelijke commentaar en onze visie gedeeld met twee afdelingshoofden bij de gemeente. Daar werd geschokt gereageerd dat voorgenomen beleid/werkwijzes totaal niet in de praktijk worden gebracht. Onze input wordt meegenomen in een evaluatie en aanscherping van beleid die in januari moet gaan plaatsvinden. Wij zullen deze discussie verder volgen omdat met de nieuwe omgevingswet die in 2021 van start gaat de burger de dupe kan worden van ondemocratische processen als de gemeente zijn invulling niet goed op orde heeft. 

Wil je meer weten neem dan contact op met vogelzang@vonderkwartier.nl

Update Vogelzang oktober 2019 6 oktober, 2019

De stikstof discussie heeft niet tot vertraging geleid. Afgelopen dinsdag heeft de gemeenteraad de bestemmingsplannen Willemstraat/Vogelzang vastgesteld en gaan we nu een nieuwe fase in.  

Vrijdag 11 oktober start de verkoop van 49 koopwoningen en -appartementen. Zie de website wonenindegebroeders.nl. 

Aanstaande woensdag zit de werkgroep samen met de gemeente om afspraken te maken over het vervolg. Er is een lijst van actiepunten geïdentificeerd met daarin aandacht voor grondwaterbeheer; Onderzoek Luchtkwaliteit; Aannemer en bouwaspecten ( toevoerroutes overlast, etc); herinrichting straten;  Bomen en groen; Uitvoering van het voorrangsbeleid bewoners Vonderkwartier; Proces van inspraak in het vervolgtraject. 

Hierover binnenkort meer

Heb je zorgen, vragen of andere opmerkingen, mail de werkgroep dan via vogelzang@vonderkwartier.nl

Update Vogelzangterrein juni 2019 2 juni, 2019

De ontwikkeling van dit laatste gebied in het Vonderkwartier ligt op schema.

Bestemmingsplan

Tot 6 juni liggen een nieuw bestemmingsplan en de invulling (een bouwplan) ter visie. Iedereen heeft daar zijn zienswijze op kunnen indienen (oftewel bezwaar maken). Namens de wijkvereniging Vonderkwartier heeft de werkgroep Vogelzangterrein wel een zienswijze ingediend, maar geen bezwaar gemaakt. We hebben onze opvattingen kenbaar gemaakt over vijf punten: 1. het ontwerp, 2. de parkeerdruk, 3. de luchtkwaliteit, 4. de sociale veiligheid, 5. de toekomstige bewoning. Daarnaast hebben we aangedrongen op constructief overleg, nu niet meer met de projectontwikkelaar (die gaat ons immers verlaten) maar met de aannemer en gemeente.

Evaluatie inspraak

Over de inspraak en hoe dat allemaal is verlopen zijn we door de gemeente uitgenodigd om onze kijk hierop weer te geven. De zogenaamde Routeplanner die gehanteerd wordt in zulke projecten is in het geheel niet gehanteerd. We hebben ons als het ware moeten invechten. Dat is uiteindelijk gelukt, na een inspraakavond en de nodige publiciteit in de pers. Onze bevindingen hebben we vastgelegd in een notitie Evaluatie Samenspraak nieuwbouwproject Vogelzangterrein .

Naamgeving nieuwe straat en complex

Achter de Albertina van Nassaustraat komt nog een nieuwe straat. Hiervoor zijn nieuwe straatnamen ingediend. Deze heeft de wijkvereniging doorgegeven aan de gemeente die ze vervolgens deponeert bij de straatnamencommissie. Door ons was voorgedragen Marianne van Oranjestraat. Deze is afgekeurd vanwege de te verwachten verwarring met de Oranjestraat (ver gezocht vinden wij). We zijn benieuwd wat het wordt.

Het woningcomplex aan de Willemstraat, onderdeel van twee complexen (terrein van de Ven) Gebroeders geheten, krijgt de naam Willem.

Verkoop woningen

Hoewel het grootste deel van de nieuwbouw huurappartementen betreft, zullen er ook enkele tientallen woningen in de verkoop gaan. De werkgroep heeft met de projectontwikkelaar kunnen afspreken dat, bij gelijke financiële geschiktheid, daarbij voorkeur zal worden gegeven aan kandidaten afkomstig uit het Vonderkwartier. Meer informatie over de woningen en de inschrijfprocedure volgt zo snel mogelijk, houd hiervoor de website en je mailbox in de gaten.

Volgende fase: bouwactiviteiten!

De werkgroep is nog niet klaar met zijn activiteiten. We zullen ook de voorbereidingen op de bouw en de uitvoering daarvan nauwgezet volgen. De laatste vergadering vóór de vakantie is 3 juli.

Heb je zorgen, vragen of andere opmerkingen, mail de werkgroep dan via vogelzang@vonderkwartier.nl